SFS 2013:751 Förordning om ändring i förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

130751.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:760) om EU:s
direktstöd för jordbrukare m.m.;

utfärdad den 12 september 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:760) om EU:s

direktstöd för jordbrukare m.m.

1

dels att punkt 2 i 1 kap. 1 §, 3 kap. 15 § och 4 kap. 1 och 2 §§ ska upphöra

att gälla,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 15 § ska utgå,
dels att nuvarande 4 kap. 1 a, 1 b och 1 c §§ ska betecknas 4 kap. 1, 2 och

3 §§,

dels att 1 kap. 3, 5, 6, 11, 22 §§, 3 kap. 3 § och rubriken till 4 kap. ska ha

följande lydelse.

1 kap.

3 §

2

Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas i

form av

1. samlat gårdsstöd enligt avdelning III i rådets förordning (EG) nr

73/2009, och

2. andra stödordningar enligt avdelning IV i rådets förordning (EG) nr

73/2009.

Bestämmelser om villkor för att få stöd enligt denna förordning finns i 2

och 3 kap.

5 §

3

Länsstyrelsen prövar frågor om stöd, föreskrivna verksamhetskrav, god

jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt denna förordning, om inte
något annat följer av andra stycket.

Jordbruksverket prövar frågor om stödrättigheter, fastställande av referens-

belopp, tilldelning ur den nationella reserven enligt 3 kap. 14 §, ytterligare
betalning enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 och fördelning av tilläggsbelopp
enligt 4 kap. 1–3 §§.

1 Senaste lydelse av
1 kap. 1 § 2 2011:171
3 kap. 15 § 2011:171
4 kap. 1 § 2011:171
4 kap. 2 § 2011:171.

2 Senaste lydelse 2009:1520.

3 Senaste lydelse 2011:171.

SFS 2013:751

Utkom från trycket
den 8 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:751

6 §

4

Ansökan om stöd eller utbetalning av stöd ska ges in till länsstyrelsen i

det län där verksamheten bedrivs, om inte något annat följer av andra eller
tredje stycket. Om jordbruksföretaget ligger inom flera län, ska ansökan ges
in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av verksamheten bedrivs.

Ansökan om stöd till företag, vars verksamhet till huvuddelen bedrivs i

Blekinge län får ges in till Länsstyrelsen i Skåne län.

Ansökan om tilldelning ur den nationella reserven enligt 3 kap. 14 § och

om ytterligare betalning enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 ska ges in till Jord-
bruksverket.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om inom vilken tid ansökan ska

ges in och om innehåll i ansökan.

11 §

5

Jordbruksverket samordnar kontrollen över efterlevnaden av rådets

förordning (EG) nr 73/2009, kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009,
kommissionens förordning (EG) nr 1121/2009, kommissionens förordning
(EG) nr 1122/2009 och av denna förordning om inte något annat följer av
denna förordning.

Den närmare kontrollen inom länet utövas av länsstyrelsen. Jordbruks-

verket utövar dock den närmare kontrollen av slakterier och av de certifie-
ringsorgan som utför den kvalitetscertifiering som avses i 3 kap. 19 § första
stycket 1.

22 §

6

Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos Jordbruksverket.

Beslut som gäller stöd enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 får inte överklagas

i andra fall än när det är fråga om beslut enligt 1 kap. 16 och 19 §§.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns det bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol.

3 kap.

3 §

7

Beloppen per region enligt artikel 46 i rådets förordning (EG) nr

73/2009 ska vara

– 100,54 miljoner euro i region 1,
– 76,57 miljoner euro i region 2,
– 298,74 miljoner euro i region 3,
– 143,00 miljoner euro i region 4,
– 148,58 miljoner euro i region 5.
Beloppen får jämkas av Jordbruksverket vid tilldelning enligt 14 §.

4 kap. Tilläggsbelopp

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser tid före den

1 november 2013.

4 Senaste lydelse 2009:1578.

5 Senaste lydelse 2010:734.

6 Senaste lydelse 2011:171.

7 Senaste lydelse 2009:1520.

background image

3

SFS 2013:751

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013