SFS 2013:748 Förordning om ändring i förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem

130748.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1983:28) om
undervisning av barn och ungdomar som vistas vid
särskilda ungdomshem;

utfärdad den 26 september 2013.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1983:28) om undervisning av

barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem

1 ska ha följande

lydelse.

5 §

2

Om utbildningen vid ett särskilt ungdomshem motsvarar gymnasie-

skolan eller gymnasiesärskolan, ska betyg sättas enligt skollagen (2010:800)
och gymnasieförordningen (2010:2039).

Betyg som har satts med stöd av första stycket får tas in i ett examensbevis,

studiebevis eller gymnasieintyg från gymnasieskolan eller i ett gymnasie-
särskolebevis från gymnasiesärskolan.

1. Denna förordning träder i kraft den 5 november 2013.
2. För elever som har påbörjat utbildning som motsvarar utbildning i gym-

nasiesärskolan före den 1 juli 2013, och fullföljer sin utbildning enligt de
bestämmelser som gällde när utbildningen påbörjades, gäller 5 § i sin äldre
lydelse.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1995:820.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 1998:633.

2 Senaste lydelse 2011:505.

SFS 2013:748

Utkom från trycket
den 8 oktober 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013