SFS 2013:752 Förordning om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer

130752.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska
energiinfrastrukturer;

utfärdad den 3 oktober 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om rikt-
linjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut
nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG)
nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009.

1

Behörig nationell myndighet

2 §

Regeringen är behörig nationell myndighet enligt artikel 8.1 i förord-

ning (EU) nr 347/2013.

Delegation till Energimarknadsinspektionen

3 §

Energimarknadsinspektionen ska fullgöra den behöriga myndighetens

uppgifter när det gäller sådana kategorier av energiinfrastruktur som anges i
bilaga II punkterna 1 och 2 till förordning (EU) nr 347/2013. Regeringen ska
dock ha kvar ansvaret för att fastställa tidsfrister.

Energimarknadsinspektionen ska fortlöpande hålla regeringen underrättad

om pågående förfaranden enligt artikel 10 i förordning (EU) nr 347/2013.

Samarbetsschema

4 §

Ett sådant övergripande beslut som anges i artikel 2.2 i förordning (EU)

nr 347/2013 ska utfärdas i enlighet med det samarbetsschema som avses i ar-
tikel 8.3 i förordningen.

Handbok

5 §

Energimarknadsinspektionen ska utarbeta och offentliggöra en handbok

i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EU) nr 347/2013.

1 EUT L 115, 25.4.2013, s. 39 (Celex 32013R0347).

SFS 2013:752

Utkom från trycket
den 15 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:752

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna förordning träder i kraft den 16 november 2013.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)