SFS 2013:754 Förordning om ändring i förordningen (2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning

130754.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:62) om utdrag ur
databaser vid val och folkomröstning;

utfärdad den 3 oktober 2013.

Regeringen föreskriver att 1�3 och 6 §§ förordningen (2002:62) om utdrag

ur databaser vid val och folkomröstning

1 ska ha följande lydelse.

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om rätt till utdrag i vissa fall ur

val- och folkomröstningsdatabasen samt databasen för sametingsvalet enligt
lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val
och folkomröstningar. Denna rätt, som gäller utöver rätten att ta del av all-
männa handlingar enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen, avser

1. vid allmänt val och val till Europaparlamentet: ett parti som har registre-

rat sin partibeteckning enligt 2 kap. vallagen (2005:837),

2. vid val till Sametinget: en grupp, ett parti eller en liknande sammanslut-

ning som har registrerats enligt 3 kap. 9 § sametingslagen (1992:1433).

2 §

Utdrag lämnas av

1. den centrala valmyndigheten enligt vallagen (2005:837) i samband med

allmänna val och val till Europaparlamentet,

2. den centrala valmyndigheten, Sametinget eller länsstyrelsen i samband

med val till Sametinget.

3 §

Utdrag får lämnas

1. vid allmänt val: under perioden den 1 april�1 september det år då val till

riksdagen äger rum,

2. vid val till Sametinget: under perioden den 20 oktober före valåret�1 maj

valåret,

3. vid val till Europaparlamentet: under perioden den 1 januari valåret�

fredagen två veckor före valdagen.

Utdraget ska avse samtliga personer i ett eller flera län eller i hela landet

som på grundval av förhållandena vid tidpunkten för utdraget kan antas vara
röstberättigade vid något av valen. Ett utdrag som rör val till Sametinget ska
avse personer som anmält sig för att tas upp i sameröstlängden.

Utdraget får omfatta de röstberättigades födelsetider, namn och adresser

samt uppgift om vid vilka val de har rösträtt.

1 Förordningen omtryckt 2008:1278.

SFS 2013:754

Utkom från trycket
den 15 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:754

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

6 §

För utdrag ska beställaren betala samtliga de kostnader som uppkommer

hos den utlämnande myndigheten. För utdrag enligt 4 § första stycket 1 och 3
behöver avgift dock inte betalas av

1. vid allmänt val: ett parti som vid något av de två senaste valen till riks-

dagen har fått mer än en procent av rösterna i hela landet,

2. vid val till Sametinget: en grupp, ett parti eller en liknande sammanslut-

ning som har registrerats enligt 3 kap. 9 § sametingslagen (1992:1433),

3. vid val till Europaparlamentet: ett parti som vid något av de två senaste

valen till Europaparlamentet har fått mer än en procent av rösterna i valet.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)