SFS 2013:755 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

130755.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.;

utfärdad den 3 oktober 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 22 §§ lagen (1994:137) om

mottagande av asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

3 §

2

Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 ska av Migrations-

verket erbjudas plats på en förläggning.

Första stycket gäller inte ensamkommande barn som avses i 1 § första

stycket 1 och 2. För dessa barn ska Migrationsverket i stället anvisa en kom-
mun som ska ordna boendet. När Migrationsverket anvisat en kommun ska
det anses att barnet vistas i den kommunen i den mening som avses i 2 a kap.
1 § socialtjänstlagen (2001:453).

En utlänning som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som inte önskar ut-

nyttja en erbjuden plats på en förläggning ska ändå registreras vid en sådan.
Alla ensamkommande barn som avses i 1 § första stycket 1 och 2 ska registre-
ras vid en förläggning. Migrationsverket svarar sedan för att bistånd lämnas
enligt denna lag.

För utlänningar som avses i 1 § första stycket 3 ska biståndet lämnas av so-

cialnämnden i den kommun där utlänningen vistas.

22 §

3

Migrationsverkets eller socialnämndens beslut enligt denna lag får

överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Migrationsverkets beslut om an-
visning av ensamkommande barn får dock inte överklagas.

Migrationsverkets beslut får överklagas till den förvaltningsrätt inom vars

domkrets utlänningen vistades när beslutet fattades.

Beslut i fråga om bistånd enligt denna lag gäller omedelbart.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:162, bet. 2012/13:SfU11, rskr. 2013/14:2.

2 Senaste lydelse 2011:331.

3 Senaste lydelse 2009:817.

SFS 2013:755

Utkom från trycket
den 15 oktober 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013