SFS 2013:756 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning

130756.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om dels fortsatt giltighet av förordningen
(2011:682) om försöksverksamhet med
distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås
kommun, dels ändring i samma förordning;

utfärdad den 3 oktober 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:682) om försöks-

verksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun

dels att förordningen som gäller till och med den 30 juni 2017, ska fortsätta

att gälla till och med den 30 juni 2018,

dels att 2 och 7 §§ samt rubriken närmast före 7 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha föl-

jande lydelse.

2 § Torsås kommun får anordna nationella program i gymnasieskolan
genom distansundervisning för elever från hela landet. Utbildningen får
påbörjas senast höstterminen 2014.

Utbildning som anordnas med stöd av denna förordning får inte räknas som

sådan utbildning som ska erbjudas enligt 16 kap. 42 § skollagen (2010:800).

Gymnasieexamen

7 §

Gymnasieexamen utfärdas av den brevskola som ansvarar för undervis-

ningen.

4. För elever som har påbörjat utbildning före den 1 juli 2011, och fullföljer

sin utbildning enligt de bestämmelser som gällde när utbildningen påbörjades,
gäller den upphävda förordningen. Slutbetyg får dock utfärdas senast den
1 juli 2015.

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:756

Utkom från trycket
den 15 oktober 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013