SFS 2013:758 Lag om ändring i miljöbalken

130758.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 3 oktober 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om miljöbalken

dels att 2 kap. 6 §, 6 kap. 4 §, 14 kap. 8 och 9 §§, 15 kap. 7 a §, 22 kap.

1 c §, 26 kap. 20 §, 27 kap. 1 § och 29 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 15 kap. 7 b §, av följande

lydelse.

2 kap.

6 §

3

För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vatten-

område ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet
ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och
miljön.

Vid prövning av frågor enligt 7 kap., tillståndsprövning enligt 9 och

11 kap., regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. och prövning av
verksamheter enligt 9 kap. 6, 6 a och 6 b §§, 11 kap. 9 a § och 12 kap. 6 § ska
bestämmelserna i 3 och 4 kap. tillämpas endast i de fall som gäller ändrad an-
vändning av mark- eller vattenområden.

Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller områ-

desbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Små avvikelser får
dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas.

6 kap.

4 §

4

Den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska sam-

råda

1. med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas

bli särskilt berörda, om verksamheten eller åtgärden kräver tillstånd eller be-
slut om tillåtlighet enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har medde-
lats med stöd av balken, eller

2. med dem som anges i 1 och med de övriga statliga myndigheter, de kom-

muner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda, om

1 Prop. 2012/13:161, bet. 2013/14:MJU5, rskr. 2013/14:7.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall
som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) (EUT
L 197, 24.7.2012, Celex 32012L0019).

3 Senaste lydelse 2010:902.

4 Senaste lydelse 2009:652.

SFS 2013:758

Utkom från trycket
den 15 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:758

a) verksamheten eller åtgärden till följd av föreskrifter som har meddelats

med stöd av 4 a § ska antas medföra en betydande miljöpåverkan,

b) tillsynsmyndigheten har förelagt den som avser att bedriva verksam-

heten eller vidta åtgärden att ansöka om ett tillstånd som avses i 9 kap. 6 a §,
eller

c) verksamheten eller åtgärden till följd av länsstyrelsens beslut enligt 5 §

andra stycket ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samrådet ska genomföras i god tid och i behövlig omfattning innan en an-

sökan om tillstånd görs och den miljökonsekvensbeskrivning som krävs en-
ligt 1 § upprättas. Samrådet ska avse verksamhetens eller åtgärdens lokalise-
ring, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbe-
skrivningens innehåll och utformning.

Före samrådet ska den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åt-

gärden lämna uppgifter om den planerade verksamhetens eller åtgärdens lo-
kalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan.
Uppgifterna ska lämnas till länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de en-
skilda som särskilt berörs.

Det som sägs i första–tredje styckena gäller också ärenden för vilka en mil-

jökonsekvensbeskrivning krävs enligt 1 § andra stycket.

14 kap.

8 §

5

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela

1. föreskrifter om hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter,

biotekniska organismer och varor i frågor som avses i 2 kap. 2–4 §§,

2. föreskrifter som behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt om krav

på tillstånd eller godkännande för hantering, införsel och utförsel av en ke-
misk produkt, bioteknisk organism eller vara,

3. föreskrifter om särskilda villkor som behövs från hälso- eller miljö-

skyddssynpunkt för hantering, införsel och utförsel av en kemisk produkt,
bioteknisk organism eller vara,

4. föreskrifter om förbud som är av särskild betydelse från hälso- eller mil-

jöskyddssynpunkt mot hantering, införsel och utförsel av en kemisk produkt,
bioteknisk organism eller vara,

5. föreskrifter om sådana undantag från kravet på godkännande i 4 § som

det finns särskilda skäl för,

6. föreskrifter om krav på anmälan innan ett bekämpningsmedel saluhålls

eller används,

7. föreskrifter om sådana undantag från förbudet i 7 § första stycket att

sprida bekämpningsmedel från luftfartyg som det finns synnerliga skäl för,

8. föreskrifter om införsel, överlåtelse och förbränning av bränsle, handel

med bränsle samt bränsles egenskaper och kvalitet som behövs för att mot-
verka utsläpp i luften av ämnen som kan medföra olägenhet för människors
hälsa eller miljön,

9. föreskrifter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska

unionen om hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, biotek-
niska organismer och varor,

5 Senaste lydelse 2011:734.

background image

3

SFS 2013:758

10. föreskrifter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska

unionen om att på marknaden släppa ut, tillhandahålla eller ta i drift utrust-
ning som är avsedd för hantering av kemiska produkter eller biotekniska or-
ganismer, och

11. föreskrifter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska

unionen om kontroll av utrustning som är avsedd för spridning av bekämp-
ningsmedel.

Föreskrifter om varor enligt första stycket 1, 2, 3, 4 eller 9 får meddelas en-

dast i fråga om varor som på grund av sitt innehåll av en kemisk produkt eller
på grund av att de har behandlats med en kemisk produkt kan befaras medföra
skada på människor eller miljön eller andra intressen som skyddas genom
denna balk.

Regeringen får överlåta åt en kommun att meddela sådana föreskrifter som

avses i första stycket 8.

9 §

6

Den myndighet som regeringen bestämmer får i det enskilda fallet ge

dispens från förbuden i 7 § andra stycket, om det

1. behövs för vetenskaplig prövning, eller
2. med hänsyn till skogsmarkens läge och beskaffenhet, skogsbeståndets

sammansättning, spridningens inverkan på livsbetingelserna för växt- och
djurlivet och andra allmänna intressen inte rimligen går att genom röjning
med mekaniska metoder tillgodose kravet om återväxt av skog i 6 § skogs-
vårdslagen (1979:429).

En dispens enligt första stycket 2 får inte ges i fråga om spridning i ett om-

råde som har betydelse för friluftslivet, naturvården, den lokala befolkningens
trivsel eller något annat kommunalt intresse, om kommunen motsätter sig en
dispens. Innan dispensfrågan avgörs, ska kommunen ges tillfälle att yttra sig.

15 kap.

7 a §

7

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. skyldighet för producenter av förpackningar, producenter av papper för

tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger eller andra liknande papperspro-
dukter och producenter av elektriska eller elektroniska produkter att se till att
förpackningarna, papperet eller de elektriska och elektroniska produkterna
omfattas av ett insamlingssystem för återvinning eller återanvändning,

2. skyldighet för producenter av förpackningar för konsumtionsfärdig

dryck gjorda av plast eller metall att se till att insamlingssystemen utformas så
att de genom utbetalning av pant eller premie uppmuntrar att förpackningar
lämnas tillbaka till systemen,

3. förbud för producenter som avses i 2 att överlåta eller saluföra förpack-

ningar som inte ingår i ett insamlingssystem,

4. skyldighet för producenter som avses i 2 att se till att förpackningarna

förses med märkning med uppgifter om insamlingssystemet,

5. tillstånd för yrkesmässig drift av ett sådant insamlingssystem som avses i

1,

6 Senaste lydelse 2008:240.

7 Senaste lydelse 2008:640.

background image

4

SFS 2013:758

6. tillstånd för yrkesmässig tappning av konsumtionsfärdig dryck i förpack-

ningar gjorda av plast eller metall eller införsel till Sverige av konsumtions-
färdig dryck i sådana förpackningar, och

7. avgift vid införsel och annat som behövs för att säkerställa att inhemska

och till Sverige införda förpackningar för konsumtionsfärdig dryck gjorda av
plast eller metall kan konkurrera på lika villkor.

7 b §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. skyldighet för en producent att utse någon som ska fullgöra skyldigheter

som producenten har i ett annat medlemsland i Europeiska unionen, och

2. att det som gäller för en producent enligt föreskrifter som har meddelats

med stöd av 6–7 a §§ också ska gälla den som på en producents uppdrag full-
gör producentens skyldigheter.

22 kap.

1 c §

8

En ansökan om ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § ska innehålla en

redogörelse för gällande tillstånd och villkor samt de uppgifter enligt 1 §
första stycket 1–8 som behövs för bedömning av ändringens omfattning och
dess påverkan på människors hälsa och miljön.

26 kap.

20 §

Om en miljöfarlig verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt vad

som föreskrivs med stöd av 9 kap. 6 § ska den som utövar verksamheten varje
år lämna en miljörapport till den tillsynsmyndighet som utövar tillsynen över
verksamheten. Detta gäller också den som förelagts att ansöka om tillstånd
enligt 9 kap. 6 a §. I miljörapporten ska redovisas de åtgärder som har vidta-
gits för att uppfylla villkoren i ett tillståndsbeslut och resultaten av dessa åt-
gärder.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

att en miljörapport ska innehålla en redovisning av verksamhetens miljöpå-
verkan även i annat avseende än vad som omfattas av villkoren i ett tillstånds-
beslut. Även redovisning av andra uppgifter som är relaterade till balkens till-
lämpningsområde och mål får föreskrivas.

Även om en verksamhet inte är tillståndspliktig, får en föreskrift om skyl-

dighet att lämna en miljörapport meddelas.

27 kap.

1 §

9

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för

1. prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har

meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av
EU-förordningar inom denna balks tillämpningsområde, och

2. utbildning som krävs enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av

14 kap.

8 Senaste lydelse 2012:907.

9 Senaste lydelse 2010:1542.

background image

5

SFS 2013:758

Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om sådana avgifter som av-

ses i första stycket 1 när det gäller en kommunal myndighets verksamhet.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en myndighet får bestämma att

dess beslut om påförande av avgift enligt balken eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av balken ska gälla omedelbart även om beslutet
överklagas.

29 kap.

4 §

10

För otillåten miljöverksamhet döms till böter eller fängelse i högst två

år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. påbörjar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utan tillstånd

eller godkännande eller utan att ha gjort en anmälan, eller efter att ha gjort en
anmälan påbörjar en verksamhet eller åtgärd utan att följa en föreskriven tids-
frist, allt enligt vad som krävs i

a) bestämmelsen i 7 kap. 28 a § om skydd för särskilda naturområden, om

verksamheten eller åtgärden inte omfattas av ett tillstånd eller en dispens en-
ligt bestämmelserna i 9 eller 11–15 kap.,

b) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 6 § om mil-

jöfarliga verksamheter,

c) bestämmelsen i 9 kap. 6 c § om anmälningspliktiga miljöfarliga verk-

samheter,

d) bestämmelserna i 11 kap. eller föreskrifter som regeringen har meddelat

med stöd av 11 kap. om vattenverksamheter,

e) bestämmelsen i 11 kap. 9 b § tredje stycket om anmälningspliktiga vat-

tenverksamheter,

f) bestämmelsen i 11 kap. 22 § om att ta en anläggning för bortledande av

grundvatten ur bruk,

g) bestämmelsen i 12 kap. 6 § eller föreskrifter som regeringen har medde-

lat med stöd av 12 kap. 6 § om att en verksamhet eller åtgärd ska anmälas för
samråd,

h) bestämmelsen i 13 kap. 12 § om avsiktlig utsättning av genetiskt modi-

fierade organismer och om att släppa ut produkter som innehåller eller består
av sådana organismer på marknaden,

i) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. 16 § om

innesluten användning av genetiskt modifierade organismer,

j) bestämmelserna i artikel 56 i förordning (EG) nr 1907/2006 om förutsätt-

ningar för att få använda ett ämne som anges i bilaga XIV till den förord-
ningen eller släppa ut ett sådant ämne på marknaden,

k) bestämmelsen i 14 kap. 4 § om införsel från ett land utanför Europeiska

unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, utsläppande på
marknaden och användning av kemiska och biologiska bekämpningsmedel,

l) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap. 8 § om

hantering, införsel, utförsel, tillstånd, godkännande eller anmälan av kemiska
produkter, biotekniska organismer eller varor,

m) bestämmelserna i 17 kap. om regeringens tillåtlighetsprövning, eller
n) bestämmelserna i artikel 28.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 om krav

på produktgodkännande av växtskyddsmedel, eller

10 Senaste lydelse 2012:150.

background image

6

SFS 2013:758

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

2. i egenskap av innehavare av det tillstånd eller det beslut om tillåtlighet,

godkännande eller dispens som gäller för verksamheten eller åtgärden och
som har meddelats med stöd av balken, förordning (EG) nr 1907/2006 eller
förordning (EG) nr 1107/2009 bryter mot ett villkor eller en bestämmelse i
tillståndet eller i beslutet.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 § eller om gärningen omfattas av en föreskrift som re-
geringen har meddelat med stöd av 30 kap. 1 § om skyldighet att betala miljö-
sanktionsavgift.

Denna lag träder i kraft den 5 november 2013.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)