SFS 2013:759 Lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

130759.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter;

utfärdad den 3 oktober 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1985:620) om vissa torv-

fyndigheter ska ha följande lydelse.

7 §

2

Koncession får meddelas endast om det från allmän synpunkt är lämp-

ligt att verksamheten kommer till stånd och sökanden från sådan synpunkt är
lämplig att bedriva verksamheten.

Koncession får inte strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre
avvikelser göras.

Vid koncessionsprövning ska bestämmelserna i 2–4 kap. och 5 kap. 3 §

miljöbalken tillämpas.

Vid prövning av bearbetningskoncession ska man därutöver tillämpa be-

stämmelserna i 6 kap., 9 kap. 6 g och 6 h §§ och 16 kap. 12 § första stycket
1 och 13 § miljöbalken, bestämmelserna i 1–3 kap. och 7 kap. 21–27 och
29 §§ lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
samt föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser.

Bearbetningskoncession får meddelas endast om det görs sannolikt att fyn-

digheten kan tillgodogöras ekonomiskt.

Denna lag träder i kraft den 5 november 2013.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:161, bet. 2013/14:MJU5, rskr. 2013/14:7.

2 Senaste lydelse 2010:887.

SFS 2013:759

Utkom från trycket
den 15 oktober 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013