SFS 2013:760 Förordning om ändring i förordningen (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare

130760.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1035) om
utbildning på forskarnivå för lärare och
förskollärare;

utfärdad den 3 oktober 2013.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2009:1035) om utbildning på

forskarnivå för lärare och förskollärare ska ha följande lydelse.

5 §

1

Utbildningarna ska anordnas i en omfattning som motsvarar minst 50

procent av studier på heltid.

Den sammanlagda utbildningstiden får inte vara längre än vad som motsva-

rar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Utbildningens omfattning får ändras och utbildningstiden får förlängas om

det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av
sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeupp-
drag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldra-
ledighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013. De nya bestämmel-

serna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:457.

SFS 2013:760

Utkom från trycket
den 15 oktober 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013