SFS 2013:761 Lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

130761.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska
villkor för riksdagens ledamöter;

utfärdad den 10 oktober 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1065) om eko-

nomiska villkor för riksdagens ledamöter

dels att nuvarande 13 kap. 1 §

2 ska betecknas 13 kap. 1 a §,

dels att 13 kap. 2, 6–8, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 b, 25, 26 och 27 §§,

16 kap. 1 och 2 §§ samt rubriken närmast före 13 kap. 1 § ska ha följande ly-
delse,

dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 13 kap. 1, 1 b, 1 c och

24 d §§, en ny rubrik närmast före 13 kap. 1 b § samt ett nytt kapitel,
13 a kap., av följande lydelse.

13 kap.

Tillämpningsområde och syfte

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om stöd för övergång till förvärvsar-

bete, inkomstgaranti och efterlevandeskydd.

Bestämmelserna gäller för de ledamöter som har valts in i riksdagen eller

trätt in som ersättare före valet till riksdagen år 2014.

Bestämmelserna gäller också för en ledamot som har valts in i riksdagen

genom valet år 2014 eller inträder senare, om han eller hon tidigare har varit
ledamot av riksdagen och har ett beslut om inkomstgaranti samt garantitiden
vid återinträdet inte har löpt ut.

Bestämmelsen i 16 § andra stycket gäller inte för en tidigare ledamot som

den 1 maj 2014 har ett beslut om inkomstgaranti och garantitiden då inte har
löpt ut.

Stödåtgärder för omställning

1 b §

När en ledamot som inte har fyllt 65 år lämnar riksdagen ska han eller

hon erbjudas ett stöd för att kunna övergå till förvärvsarbete.

1 c §

Den som har nyttjat ett erbjudande enligt 1 b § ska på begäran av

Riksdagsförvaltningen redovisa vilka åtgärder han eller hon har vidtagit för
att övergå till förvärvsarbete.

1 Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3, rskr. 2013/14:5.

2 Senaste lydelse 2006:998.

SFS 2013:761

Utkom från trycket
den 22 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:761

2 §

3

Rätt till inkomstgaranti från och med den tidpunkt arvodet upphör har

den som har varit ledamot och som före 65 års ålder lämnar riksdagen efter
minst tre hela års sammanhängande tid i riksdagen.

I sammanhängande tid i riksdagen inräknas tid som ledamot av Europapar-

lamentet före den 14 juli 2009.

Rätt till inkomstgaranti föreligger inte för tid då ledamoten får ålderspen-

sion eller sjukpension enligt denna lag.

6 §

4

För de första fem åren ska inkomstgarantin jämställas med inkomst av

anställning, och för tid därefter ska inkomstgarantin jämställas med inkomst-
grundad ålderspension enligt socialförsäkringsbalken.

Av 67 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) följer att inkomstgaranti

inte utgör arbetsinkomst.

7 §

5

Om det finns särskilda skäl får den tid under vilken garantin gäller en-

ligt 5 § första stycket och 5 § andra stycket 1 och 2 förlängas med högst ett år.
I ett sådant beslut kan garantin bestämmas till ett lägre belopp.

8 §

6

Inkomstgaranti får beviljas en ledamot som har lämnat sitt uppdrag och

får partiell sjukersättning eller partiell aktivitetsersättning enligt socialförsäk-
ringsbalken.

15 §

7

Föreligger inte rätt till inkomstgaranti under ett helt kalenderår, ska

endast inkomster som hänför sig till den tid då rätt till inkomstgaranti förelig-
ger medräknas vid minskningen.

Minskningen fördelas på det antal kalenderdagar garantin betalas.
Om den som har inkomstgaranti samtidigt även tar emot avgångsförmåner

på grund av uppdrag som statsråd, arbetstagare med statlig chefsanställning
eller kommunal förtroendeman, och avgångsförmånerna ska minskas med
hänsyn till andra inkomster, får minskningen enligt första stycket justeras om
det behövs med hänsyn till de sammanlagda effekterna av de olika regelsyste-
men. Statens tjänstepensionsverk beslutar efter samråd med berörda pensions-
givare om sådan justering.

16 §

8

Om det är skäligt får en inkomstgaranti dras in helt eller delvis (jämk-

ning) om garantitagaren

1. förvärvsarbetar i väsentlig omfattning åt någon annan och inte tar ut skä-

lig ersättning för detta arbete,

2. redovisar inkomst av aktiv näringsverksamhet och denna har reducerats

på grund av avdrag för

– avsättning till periodiseringsfond,
– avsättning till upphovsmannakonto,
– avsättning till expansionsfond,
– eget pensionssparande,
– underskott av annan verksamhetsgren,

3 Senaste lydelse 2009:1582.

4 Senaste lydelse 2010:1259.

5 Senaste lydelse 2011:749.

6 Senaste lydelse 2010:1259.

7 Senaste lydelse 2010:522.

8 Senaste lydelse 2010:1902.

background image

3

SFS 2013:761

3. redovisar inkomst av passiv näringsverksamhet där det ingår arbetsin-

komster, eller

4. dömts för brott som medfört att garantitagaren skiljts från uppdraget som

riksdagsledamot eller dömts för brott av sådan allvarlig art att det framstår
som sannolikt att garantitagaren skulle ha skiljts från uppdraget som riksdags-
ledamot om han eller hon hade varit kvar i riksdagen.

Utöver vad som följer av första stycket får inkomstgaranti som gäller i mer

än ett år jämkas om garantitagaren inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att
övergå till förvärvsarbete. Vid bedömningen av jämkningsfrågan ska särskilt
beaktas om och hur den som tar emot förmånen har tagit del av det omställ-
ningsstöd som avses i 1 b §.

18 §

9

Om det finns särskilda skäl får efterlevandeskydd beviljas en efterle-

vande make eller den som enligt 11 kap. 2 § jämställs med efterlevande make.
Ett sådant beslut kan omprövas.

20 §

10

Efterlevandeskyddet betalas per år med ett belopp som för varje be-

rättigad motsvarar ett prisbasbelopp.

21 §

11

Riksdagens arvodesnämnd beslutar om rätt till inkomstgaranti när en

ledamot har lämnat riksdagen. Nämnden beslutar också om jämkning enligt
16 § och om prövning enligt 27 §.

Riksdagens arvodesnämnd beslutar efter ansökan om rätt till inkomstga-

ranti enligt 7 eller 8 § och efterlevandeskydd.

Förmåner enligt andra stycket kan inte beviljas för längre tid tillbaka än sex

månader före ansökningsmånaden.

Ett beslut om jämkning gäller omedelbart även om det inte har vunnit laga

kraft, om inte annat förordnas.

22 §

12

Den som vill att inkomstgaranti eller efterlevandeskydd ska betalas ut

ska skriftligen ansöka om det hos Statens tjänstepensionsverk.

Inkomstgaranti kan inte betalas ut för längre tid tillbaka än sex månader

före ansökningsmånaden.

24 b §

13

Den som ansöker om eller tar emot inkomstgaranti ska på begäran

lämna Riksdagens arvodesnämnd sådana uppgifter som nämnden behöver för
sin prövning av ett ärende enligt denna lag.

24 d §

När en ledamot har lämnat riksdagen ska Riksdagsförvaltningen till

Riksdagens arvodesnämnd lämna de uppgifter som nämnden behöver för att
kunna fastställa ledamotens rätt till förmån enligt denna lag.

Riksdagsförvaltningen ska på begäran till Riksdagens arvodesnämnd över-

lämna de uppgifter som en tidigare ledamot har lämnat till förvaltningen en-
ligt 1 c §.

9 Senaste lydelse 2011:749.

10 Senaste lydelse 2009:1582.

11 Senaste lydelse 2011:749.

12 Senaste lydelse 2011:749.

13 Senaste lydelse 2010:1902.

background image

4

SFS 2013:761

25 §

14

Om inkomstgarantin har betalats ut med ett för högt belopp ska ga-

rantitagaren betala tillbaka mellanskillnaden. Detsamma gäller om garantin
har jämkats. Ett belopp som ska betalas tillbaka ska, när det är lämpligt,
minska kommande utbetalningar av inkomstgarantin.

Avräkning enligt första stycket får inte ske förrän beslutet har vunnit laga

kraft.

Om det finns särskilda skäl får återkravet efterges helt eller delvis.

26 §

15

Om inkomstgarantin har betalats ut med ett för högt belopp och mel-

lanskillnaden inte har betalats tillbaka inom en månad efter det att krav på
återbetalning framställts, ska garantitagaren betala ränta enligt 6 § räntelagen
(1975:635) för tid därefter till dess betalning sker. Detsamma gäller om ga-
rantin har jämkats. Om det finns särskilda skäl får kravet på ränta efterges helt
eller delvis.

Bestämmelserna i första stycket ska också gälla om garantitagaren försum-

mat att lämna uppgifter som behövs för bestämmande av det belopp som ska
betalas tillbaka. I ett sådant fall ska ränta tas ut från den dag då uppgifterna
senast skulle ha lämnats in.

27 §

16

Om inkomstgaranti har jämkats enligt 16 §, får garantitagaren när

nya förhållanden har inträtt på nytt ansöka om inkomstgaranti.

Om ett beslut som fattats med tillämpning av 16 § har grundat sig på att

garantitagaren gjort avsättning till periodiseringsfond, upphovsmannakonto
eller expansionsfond och beloppet därefter helt eller delvis återförts till be-
skattning, ska frågan om inkomstgaranti för det år då återförandet skedde prö-
vas på yrkande av garantitagaren.

13 a kap. Omställningsstöd och efterlevandeskydd

Tillämpningsområde och syfte

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om omställningsstöd och efterlevan-

deskydd.

Omställningsstödet består av
1. stödåtgärder som erbjuds vid avgången från riksdagen och
2. ekonomiska förmåner under en omställningstid (ekonomiskt omställ-

ningsstöd).

Syftet med omställningsstödet är att underlätta för den som har varit riks-

dagsledamot att övergå till förvärvsarbete.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller för de ledamöter som inte omfattas av

bestämmelserna i 13 kap.

Stödåtgärder för omställning

2 §

När en ledamot som inte har fyllt 65 år lämnar riksdagen ska han eller

hon erbjudas ett stöd för att kunna övergå till förvärvsarbete.

14 Senaste lydelse 2006:998.

15 Senaste lydelse 2006:998.

16 Senaste lydelse 2010:1902.

background image

5

SFS 2013:761

3 §

Den som har nyttjat ett erbjudande enligt 2 § ska på begäran av Riks-

dagsförvaltningen redovisa vilka åtgärder han eller hon har vidtagit för att
övergå till förvärvsarbete.

Ekonomiskt omställningsstöd

4 §

Den som har varit ledamot av riksdagen har rätt till ekonomiskt omställ-

ningsstöd

1. i tre månader, om ledamoten har tillhört riksdagen under en samman-

hängande tid om minst ett år,

2. i sex månader, om ledamoten har tillhört riksdagen under en samman-

lagd tid om minst två år,

3. i ett år, om ledamoten har tillhört riksdagen under en sammanlagd tid om

minst fyra år eller

4. i två år, om ledamoten har tillhört riksdagen under en sammanlagd tid

om minst åtta år.

Ekonomiskt omställningsstöd utgörs av 85 procent av det arvode som avses

i 3 kap. 1 §. Stödet ska betalas från och med den dag som arvodet upphör.

Ekonomiskt omställningsstöd enligt första stycket ska jämställas med in-

komst av anställning enligt 59 kap. 8 § socialförsäkringsbalken.

5 §

När ett stöd enligt 4 § har upphört får ytterligare ekonomiskt omställ-

ningsstöd beviljas för högst ett år i taget om

1. ledamoten under avgångsåret hade fyllt minst 55 år,
2. ledamoten vid avgången hade tillhört riksdagen under en sammanlagd

tid om minst åtta år och

3. särskilda skäl föreligger.
Vid bedömningen av om särskilda skäl föreligger ska avseende fästas vid
1. om och hur ledamoten har nyttjat de stödåtgärder som avses i 2 § eller

vilka åtgärder han eller hon annars har vidtagit för att söka övergå till för-
värvsarbete samt

2. ledamotens personliga och ekonomiska förhållanden.
Stöd enligt första stycket får även beviljas då endast särskilda skäl förelig-

ger. I sådana fall får stödet beviljas i högst ett år.

Stöd som avses i första och tredje styckena får uppgå till högst 45 procent

av det arvode som avses i 3 kap. 1 §. Stödet ska jämställas med inkomstgrun-
dad ålderspension enligt socialförsäkringsbalken.

6 §

Vid beräkning av tider enligt 4 och 5 §§ ska hänsyn inte tas till tid då le-

damoten har fått ålderspension eller sjukpension enligt denna lag.

Ledighet som har beviljats av riksdagen eller av talmannen begränsar inte

rätten till förmåner. Detsamma gäller sjukfrånvaro.

7 §

Rätten till ekonomiskt omställningsstöd gäller längst till och med måna-

den innan den då ledamoten fyller 65 år eller, om ledamoten avlider dessför-
innan, till och med den månad då dödsfallet inträffar.

Utbetalning av stödet sker månadsvis.

8 §

Utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd ska upphöra om ledamoten

åter tar plats i riksdagen.

När en ledamot åter lämnar riksdagen gäller 4 och 5 §§ i tillämpliga delar.

background image

6

SFS 2013:761

9 §

Ekonomiskt omställningsstöd enligt 5 § ska knytas till det prisbasbelopp

som gällde för avgångsåret och omräknas vid förändring av detta.

10 §

Av 67 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) följer att ekonomiskt

omställningsstöd enligt 4 och 5 §§ inte utgör arbetsinkomst.

Avräkning av andra inkomster

11 §

Ekonomiskt omställningsstöd minskas med vad ledamoten får i form

av sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken under
den tid stödet betalas.

Ekonomiskt omställningsstöd minskas även med det belopp i svensk valuta

som motsvarar vad ledamoten får i form av arvode enligt artikel 10 i Europa-
parlamentets beslut nr 2005/684/EG, Euratom av den 28 september 2005 om
antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga.

Om en ledamot som har ekonomiskt omställningsstöd samtidigt tar emot

övergångsersättning enligt artikel 13 i Europaparlamentets beslut nr 2005/
684/EG, Euratom minskas stödet med det belopp i svensk valuta som motsva-
rar vad ledamoten får i övergångsersättning.

12 §

Ekonomiskt omställningsstöd minskas också, på sätt som framgår av

13 §, med följande inkomster:

1. inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. social-

försäkringsbalken,

2. sådan inkomst av anställning eller uppdrag utomlands som inte beskattas

i Sverige,

3. delpension enligt kollektivavtal,
4. pension och livränta i andra fall än som avses i 11 §,
5. andra kontanta förmåner på grund av anställning eller uppdrag än dem

som avses i 1–4.

13 §

Minskningen av ekonomiskt omställningsstöd ska ske med den sam-

manlagda inkomst enligt 12 § som per år överstiger ett prisbasbelopp.

14 §

Föreligger inte rätt till ekonomiskt omställningsstöd under ett helt

kalenderår, ska endast inkomster som hänför sig till den tid då rätt till stödet
föreligger medräknas vid minskningen.

Minskningen fördelas på det antal kalenderdagar som det ekonomiska om-

ställningsstödet betalas.

Om den som har ekonomiskt omställningsstöd samtidigt även tar emot av-

gångsförmåner på grund av uppdrag som statsråd, arbetstagare med statlig
chefsanställning eller kommunal förtroendeman, och avgångsförmånerna ska
minskas med hänsyn till andra inkomster, får minskningen enligt första
stycket justeras om det behövs med hänsyn till de sammanlagda effekterna av
de olika regelsystemen. Statens tjänstepensionsverk beslutar efter samråd
med berörda utbetalare om sådan justering.

Jämkning av ekonomiskt omställningsstöd

15 § Om det är skäligt får ett ekonomiskt omställningsstöd dras in helt eller
delvis (jämkning) om stödmottagaren

background image

7

SFS 2013:761

1. förvärvsarbetar i väsentlig omfattning åt någon annan och inte tar ut skä-

lig ersättning för detta arbete,

2. redovisar inkomst av aktiv näringsverksamhet och denna har reducerats

på grund av avdrag för

– avsättning till periodiseringsfond,
– avsättning till upphovsmannakonto,
– avsättning till expansionsfond,
– eget pensionssparande,
– underskott av annan verksamhetsgren,
3. redovisar inkomst av passiv näringsverksamhet där det ingår arbetsin-

komster, eller

4. dömts för brott som medfört att stödmottagaren skiljts från uppdraget

som riksdagsledamot eller dömts för brott av sådan allvarlig art att det fram-
står som sannolikt att stödmottagaren skulle ha skiljts från uppdraget som
riksdagsledamot om han eller hon hade varit kvar i riksdagen.

Utöver vad som följer av första stycket får ekonomiskt omställningsstöd

enligt 4 § och som gäller i mer än ett år jämkas om stödmottagaren inte har
vidtagit tillräckliga åtgärder för att övergå till förvärvsarbete. Vid bedöm-
ningen av jämkningsfrågan ska särskilt beaktas om och hur den som tar emot
stödet har tagit del av det omställningsstöd som avses i 2 §.

Rätt till efterlevandeskydd

16 §

Ett efterlevandeskydd betalas till ett arvsberättigat barn som inte har

fyllt 20 år efter den som vid sin död var berättigad till ekonomiskt omställ-
ningsstöd enligt 4 § första stycket 4. Med arvsberättigat barn jämställs barn
som har mottagits i adoptionssyfte.

17 §

Om det finns särskilda skäl får efterlevandeskydd beviljas en efterle-

vande make eller den som enligt 11 kap. 2 § jämställs med efterlevande make.
Ett sådant beslut kan omprövas.

Hur länge efterlevandeskydd betalas

18 §

Efterlevandeskydd betalas under högst två år.

Efterlevandeskyddet upphör vid utgången av den månad då den berättigade

avlider.

Efterlevandeskyddets storlek

19 §

Efterlevandeskyddet betalas per år med ett belopp som för varje berät-

tigad motsvarar ett prisbasbelopp.

Handläggning av ärenden

20 §

Riksdagens arvodesnämnd beslutar om rätt till ekonomiskt omställ-

ningsstöd enligt 4 § när en ledamot har lämnat riksdagen. Nämnden beslutar
också om jämkning enligt 15 § samt om prövning enligt 30 §.

Riksdagens arvodesnämnd beslutar efter ansökan om rätt till ekonomiskt

omställningsstöd enligt 5 § och efterlevandeskydd.

background image

8

SFS 2013:761

Stöd enligt andra stycket kan inte beviljas för längre tid tillbaka än sex må-

nader före ansökningsmånaden.

Ett beslut om jämkning gäller omedelbart även om det inte har vunnit laga

kraft, om inte annat förordnas.

21 §

Den som vill att ekonomiskt omställningsstöd eller efterlevandeskydd

ska betalas ut ska skriftligen ansöka om det hos Statens tjänstepensionsverk.
Utbetalning får inte ske för längre tid tillbaka än sex månader före ansökan
om utbetalning.

22 §

Den som har ansökt om utbetalning ska skriftligen lämna sådana upp-

gifter som Statens tjänstepensionsverk behöver för att bedöma sökandens rätt
till utbetalning. Uppgifterna ska lämnas på heder och samvete.

Om den som har ansökt om utbetalning inte lämnar de uppgifter som be-

gärts, får Statens tjänstepensionsverk hålla inne vidare utbetalningar.

Om den som har beviljats utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd får

väsentligt ändrade inkomstförhållanden och dessa kan antas påverka rätten till
utbetalning, ska han eller hon utan särskild begäran lämna uppgift om detta
till Statens tjänstepensionsverk.

23 §

Arbetsgivare och andra som har betalat ut ersättning eller stöd ska på

begäran av Statens tjänstepensionsverk lämna de uppgifter för en namngiven
person om sådana förhållanden som är av betydelse för tillämpningen av
denna lag.

Den som inte fullgör sin skyldighet enligt första stycket får föreläggas att

fullgöra skyldigheten. Föreläggandet får förenas med vite.

24 §

Skatteverket ska till Statens tjänstepensionsverk lämna uppgifter om

inkomst som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken,
om uppgifterna har betydelse i ett ärende om ekonomiskt omställningsstöd
enligt denna lag.

25 §

Den som ansöker om eller tar emot ekonomiskt omställningsstöd ska

på begäran lämna Riksdagens arvodesnämnd sådana uppgifter som nämnden
behöver för sin prövning av ett ärende enligt denna lag.

26 §

Skatteverket ska på begäran lämna Riksdagens arvodesnämnd sådana

uppgifter om en namngiven person som har betydelse i ett ärende om jämk-
ning av ekonomiskt omställningsstöd enligt 15 § första stycket 1–3. Det-
samma gäller uppgifter som har betydelse för frågan om ekonomiskt omställ-
ningsstöd enligt 30 §.

27 §

När en ledamot har lämnat riksdagen ska Riksdagsförvaltningen till

Riksdagens arvodesnämnd lämna de uppgifter som nämnden behöver för att
kunna fastställa ledamotens rätt till stöd enligt denna lag.

Riksdagsförvaltningen ska på begäran till Riksdagens arvodesnämnd över-

lämna de uppgifter som en tidigare ledamot lämnat till förvaltningen enligt
3 §.

28 §

Om ekonomiskt omställningsstöd har betalats ut med ett för högt be-

lopp ska stödmottagaren betala tillbaka mellanskillnaden. Detsamma gäller

background image

9

SFS 2013:761

om stödet har jämkats. Ett belopp som ska betalas tillbaka ska, när det är
lämpligt, minska kommande utbetalningar av det ekonomiska omställnings-
stödet.

Avräkning enligt första stycket får inte ske förrän beslutet har vunnit laga

kraft.

Om det finns särskilda skäl får återkravet efterges helt eller delvis.

29 §

Om ekonomiskt omställningsstöd har betalats ut med ett för högt be-

lopp och mellanskillnaden inte har betalats tillbaka inom en månad efter det
att krav på återbetalning har framställts, ska stödmottagaren betala ränta en-
ligt 6 § räntelagen (1975:635) för tid därefter till dess betalning sker. Det-
samma gäller om stödet har jämkats. Om det finns särskilda skäl får kravet på
ränta efterges helt eller delvis.

Bestämmelserna i första stycket ska också gälla om stödmottagaren har för-

summat att lämna uppgifter som behövs för bestämmande av det belopp som
ska betalas tillbaka. I ett sådant fall ska ränta tas ut från den dag då uppgif-
terna senast skulle ha lämnats in.

Ansökan om ekonomiskt omställningsstöd m.m. efter jämkningsbeslut

30 §

Om ekonomiskt omställningsstöd har jämkats enligt 15 §, får stödmot-

tagaren när nya förhållanden har inträtt på nytt ansöka om ekonomiskt om-
ställningsstöd.

Om ett beslut som har fattats med tillämpning av 15 § har grundats på att

stödmottagaren gjort avsättning till periodiseringsfond, upphovsmannakonto
eller expansionsfond och beloppet därefter helt eller delvis återförts till be-
skattning, ska frågan om stöd för det år då återförandet skedde prövas på yr-
kande av stödmottagaren.

16 kap.

1 §

17

Riksdagsförvaltningens beslut i ärenden om stödåtgärder för omställ-

ning får inte överklagas.

Övriga beslut av Riksdagsförvaltningen enligt denna lag överklagas hos

Riksdagens överklagandenämnd.

2 §

18

Ett beslut av Riksdagens arvodesnämnd enligt 13 kap. eller 13 a kap.

denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Vid överklagande
till kammarrätten krävs prövningstillstånd.

Nämndens beslut enligt 3 kap. 1 § får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.
2. För den som lämnat uppdraget som ledamot före den 1 juli 1994 ska

äldre bestämmelser fortfarande gälla.

17 Senaste lydelse 2011:749.

18 Senaste lydelse 2012:887.

background image

10

SFS 2013:761

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)