SFS 2013:762 Lag om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

130762.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för
Riksdagens arvodesnämnd;

utfärdad den 10 oktober 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2012:883) med in-

struktion för Riksdagens arvodesnämnd

dels att 3 § ska upphöra att gälla,
dels att l och 17 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

Riksdagens arvodesnämnd ska i enlighet med

l. 3 kap. l § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens leda-

möter fastställa det belopp för månad som ledamotsarvode ska betalas med,

2. 13 kap. 21 § samma lag besluta i frågor om inkomstgaranti och efterle-

vandeskydd,

3. 13 a kap. 20 § samma lag besluta i frågor om ekonomiskt omställnings-

stöd och efterlevandeskydd,

4. 9 kap. 12 a § den upphävda lagen (1996:304) om arvode m.m. till

Sveriges ledamöter av Europaparlamentet besluta om jämkning av inkomst-
garanti och

5. 9 kap. 23 § samma lag besluta om utbetalning av inkomstgaranti på nytt.
Nämnden ska ange vilka överväganden som föranlett beslutet.
Nämnden är en myndighet under riksdagen.

17 §

Bestämmelser om överklagande av beslut som avses i 1 § finns i

16 kap. 2 § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens leda-
möter samt i 12 kap. 1 § den upphävda lagen (1996:304) om arvode m.m. till
Sveriges ledamöter av Europaparlamentet.

Bestämmelser om överklagande av beslut som rör utlämnande av hand-

lingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om överklagande av administra-
tiva beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.

l. Denna lag träder i kraft den l maj 2014.
2. En ledamot som har utsetts med stöd av äldre bestämmelser kvarstår som

ledamot i nämnden under den tid som han eller hon utsetts för.

1 Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3, rskr. 2013/14:5.

SFS 2013:762

Utkom från trycket
den 22 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:762

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)