SFS 2013:763 Lag om ändring i riksdagsordningen

130763.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i riksdagsordningen;

utfärdad den 10 oktober 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen2

dels att tilläggsbestämmelserna 7.2.2 och 7.13.1 ska ha följande lydelse,
dels att det i riksdagsordningen ska införas en ny paragraf, 8 kap. 4 a §, en

ny tilläggsbestämmelse, 8.4a.1, samt närmast före 8 kap. 4 a § en ny rubrik av
följande lydelse.

7 kap.

7.2.2

3

Valberedningen bereder inte val av riksföreståndare, vice riksföre-

ståndare, person som ska inträda som tillfällig riksföreståndare, talman, vice
talmän, riksdagsdirektör, riksdagens ombudsmän och ställföreträdande om-
budsmän, riksrevisorer samt val till Statsrådsarvodesnämnden, Nämnden för
lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna och Riksdagens arvodes-
nämnd.

Föreskrifter om beredning av val finns i fråga om riksdagsdirektör i till-

läggsbestämmelsen 9.1.1, i fråga om ombudsmän och ställföreträdande om-
budsmän i tilläggsbestämmelsen 8.11.2, i fråga om riksrevisorer i tilläggsbe-
stämmelsen 8.12.1, i fråga om ledamöter i Statsrådsarvodesnämnden i till-
läggsbestämmelsen 8.4.1, i fråga om ledamöter i Nämnden för lön till riksda-
gens ombudsmän och riksrevisorerna i tilläggsbestämmelsen 8.5.1 samt i
fråga om ledamöter i Riksdagens arvodesnämnd i tilläggsbestämmelsen
8.4a.l.

7.13.1

4 Föreskrifter om val av ordförande och vice ordförande finns för Val-

prövningsnämnden i 3 kap. 12 § regeringsformen och 8 kap. 2 § denna lag,
för Statsrådsarvodesnämnden i 8 kap. 4 § denna lag, för Nämnden för lön till
riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna i 8 kap. 5 §, för Riksrevisionens
parlamentariska råd i 8 kap. 14 §, för Riksdagens överklagandenämnd i 9 kap.
5 § och för Riksdagens arvodesnämnd i 8 kap. 4 a § denna lag.

1 Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3, rskr. 2013/14:5.

2 Riksdagsordningen omtryckt 2007:726.

3 Senaste lydelse 2011:406.

4 Senaste lydelse 2010:1417.

SFS 2013:763

Utkom från trycket
den 22 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:763

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

8 kap.

Riksdagens arvodesnämnd

4 a §

Riksdagens arvodesnämnd består av ordförande och två andra leda-

möter. De väljs var för sig av riksdagen efter varje ordinarie val till riksdagen
för tiden intill dess nytt val till nämnden har ägt rum.

8.4a.1

Val av ledamöter i Riksdagens arvodesnämnd bereds av konstitu-

tionsutskottet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014 och tillämpas första gången vid val

till de nämnder som ska ske efter valet till riksdagen 2014.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)