SFS 2013:764 Lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

130764.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för
Riksdagsförvaltningen;

utfärdad den 10 oktober 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2011:745) med instruk-

tion för Riksdagsförvaltningen ska ha följande lydelse.

2 §

2

Riksdagsförvaltningen ska om annat inte är särskilt föreskrivet

l. upprätta förslag till anslag på statens budget för riksdagen och Riksdags-

förvaltningen,

2. utfärda anvisningar för utarbetandet av förslag till anslag på statens bud-

get för riksdagens myndigheter utom Riksbanken,

3. upprätta anslagsdirektiv för var och en av riksdagens myndigheter, utom

Riksbanken, över de finansiella villkor som gäller för respektive myndighet
med anledning av riksdagens beslut om statens budget,

4. besluta i frågor om ekonomiska förmåner enligt lagen (1994:1065) om

ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter respektive den upphävda lagen
(1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet,

5. ansvara för löner, arvoden och andra ersättningar till arbetstagare och

arvodesberättigade hos Riksdagsförvaltningen, riksdagens nämnder och öv-
riga riksdagsorgan samt svara för hanteringen av pensioner och andra förmå-
ner till dessa och deras efterlevande,

6. ingå centrala kollektivavtal samt i övrigt utöva arbetsgivarens befogen-

heter enligt dessa när det gäller riksdagens myndigheter samt företräda riks-
dagens myndigheter som arbetsgivare i arbetstvister om kollektivavtal som
har slutits av Riksdagsförvaltningen,

7. svara för de utbetalningar som följer av beslut av riksdagens nämndmyn-

digheter, om kostnaderna ska belasta anslag som anvisats till Riksdagsförvalt-
ningen,

8. utföra övriga ekonomiadministrativa uppgifter för riksdagens nämnd-

myndigheter samt

9. ansvara för att ledamöter som lämnar riksdagen erbjuds stöd för över-

gång till förvärvsarbete.

Riksdagsförvaltningen ska ge riksdagens myndigheter möjlighet att fram-

föra sina synpunkter på förhandlingsfrågor som direkt berör respektive myn-
dighet.

Riksdagsförvaltningen får till en av riksdagens myndigheter överlämna

handläggningen av en avtalsfråga som är av betydelse för den myndigheten.

1 Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3, rskr. 2013/14:5.

2 Senaste lydelse 2012:888.

SFS 2013:764

Utkom från trycket
den 22 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:764

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Riksdagsförvaltningen ska bereda riksdagens nämndmyndigheter tillfälle

att lämna synpunkter på behovet av resurser.

Denna lag träder i kraft den l maj 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)