SFS 2013:765 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

130765.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 10 oktober 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 kap. 8 § offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

28 kap.

8 §

2

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska

förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om upp-
giften röjs och uppgiften förekommer i ärende om

l. inkomstgaranti eller ekonomiskt omställningsstöd för den som har varit

riksdagsledamot eller ledamot av Europaparlamentet,

2. inkomstgaranti eller motsvarande förmåner för den som varit statsråd

och för vissa arbetstagare som har innehaft statlig chefsanställning,

3. pension enligt statligt kollektivavtal om särskild pension för yrkesoffice-

rare,

4. pensionsersättning och särskild pensionsersättning enligt statligt kollek-

tivavtal om trygghetsfrågor, eller

5. stöd för övergång till förvärvsarbete för den som har varit riksdagsleda-

mot.

Sekretess gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den l maj 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3, rskr. 2013/14:5.

2 Senaste lydelse 2009:677.

SFS 2013:765

Utkom från trycket
den 22 oktober 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013