SFS 2013:767 Förordning om ändring i förordningen (2010:1855) om beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter

130767.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1855) om
beräkning av effektiv ränta vid
konsumentkrediter;

utfärdad den 10 oktober 2013.

Regeringen föreskriver

1 att 2 § förordningen (2010:1855) om beräkning av

effektiv ränta vid konsumentkrediter ska ha följande lydelse.

2 §

För beräkningen av den effektiva räntan ska kreditkostnaden bestäm-

mas. När kreditkostnaden bestäms enligt denna paragraf ska inte sådana av-
gifter tas med som ska betalas av konsumenten på grund av att en skyldighet
enligt kreditavtalet inte har fullgjorts. Vid kreditköp ska inte heller sådana av-
gifter tas med som skulle ha tagits ut även om varan eller tjänsten hade beta-
lats kontant. Som en del av kreditkostnaden ska anses kostnader för hantering
av ett konto för registrering av utnyttjade krediter och gjorda betalningar,
kostnader för användning av ett betalningsmedel anknutet till kontot samt an-
dra kostnader för betalningar över kontot, om det inte är frivilligt att öppna
kontot och kostnaderna tydligt och separat anges i kreditavtalet eller i något
annat avtal som ingås med konsumenten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mikael Forsgren
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om kon-
sumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG (EUT L 133,
22.5.2008, s. 66, Celex 32008L0048), ändrat genom kommissionens direktiv 2011/90/
EU (EUT L 296, 15.11.2011, s. 35, Celex 32011L0090).

SFS 2013:767

Utkom från trycket
den 22 oktober 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013