SFS 2013:768 Förordning om ändring i förordningen (2013:467) om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

130768.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:467) om ändring i
förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för
asylsökande m.fl.;

utfärdad den 10 oktober 2013.

Regeringen föreskriver att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

till förordningen (2013:467) om ändring i förordningen (2002:1118) om stat-
lig ersättning för asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader som har uppkom-
mit före ikraftträdandet för vård av barn som vårdas i ett hem för vård eller
boende med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) och som anvisats till en
kommun enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Alexandra Wilton Wahren

(Justitiedepartementet)

SFS 2013:768

Utkom från trycket
den 22 oktober 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013