SFS 2013:769 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

130769.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

utfärdad den 10 oktober 2013.

Regeringen föreskriver att 15 och 22 §§ förordningen (1998:899) om mil-

jöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

15 §

1

Bestämmelserna i 13 § första och andra styckena ska inte tillämpas på

en avloppsanordning som kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöpröv-
ningsförordningen (2013:251) eller om avloppsanordningen är avsedd att föra
avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning.

22 §

2

En anmälan som avses i 1 kap. 10 eller 11 § miljöprövningsförord-

ningen (2013:251) ska göras i god tid innan verksamheten påbörjas eller åt-
gärden vidtas. Anmälan ska vara skriftlig och ges in till den myndighet eller
kommun som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar den operativa
tillsynen över verksamheten eller åtgärden. Anmälan ska dock ges in till läns-
styrelsen, om verksamheten eller åtgärden har samband med en annan fråga
som prövas av länsstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 5 november 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:262.

2 Senaste lydelse 2013:262.

SFS 2013:769

Utkom från trycket
den 22 oktober 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013