SFS 2013:770 Förordning om ändring i havsmiljöförordningen (2010:1341)

130770.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i havsmiljöförordningen (2010:1341);

utfärdad den 10 oktober 2013.

Regeringen föreskriver

1 att 4 och 13 §§ havsmiljöförordningen

(2010:1341) ska ha följande lydelse.

4 §

Med miljötillstånd avses i denna förordning miljöns tillstånd i ett havs-

område med hänsyn till

1. ekosystemens struktur, funktion och processer,
2. naturliga geomorfologiska, geografiska, biologiska, geologiska och kli-

matiska faktorer, och

3. fysikaliska, akustiska och kemiska förhållanden som är
a) naturliga, eller
b) påverkade av mänskliga aktiviteter inom eller utanför det berörda områ-

det.

13 §

2

Havs- och vattenmyndigheten ska se till att det görs en inledande be-

dömning av havsmiljön i Nordsjön och Östersjön. Bedömningen ska syfta till
att ge en allsidig bild av havsmiljöns tillstånd och ligga till grund för den för-
valtning som avses i 9 § 2–5. Bedömningen ska omfatta en

1. analys av havsområdets grundläggande egenskaper och förhållanden,
2. analys av det aktuella miljötillståndet i havsområdet,
3. analys av de viktigaste kvalitativa och kvantitativa faktorer, märkbara

trender och mänskliga aktiviteter som påverkar miljötillståndet i havsområ-
det, och

4. ekonomisk och social analys av nyttjandet av havsområdet samt de kost-

nader som en försämring av havsområdets miljöer medför.

Denna förordning träder i kraft den 5 november 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprät-
tande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv
om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19, Celex 32008L0056).

2 Senaste lydelse 2011:641.

SFS 2013:770

Utkom från trycket
den 22 oktober 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013