SFS 2013:772 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

130772.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 10 oktober 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 31 kap. 1 §, 63 kap. 1 och 16 §§ samt

65 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas elva nya paragrafer, 22 kap. 23 och 24 §§, 31 kap.

19 a och 19 b §§, 63 kap. 14 a–14 c, 21 a och 22 a–22 c §§, samt nya rubriker
närmast före 22 kap. 23 §, 31 kap. 19 a § och 63 kap. 14 a § av följande
lydelse.

22 kap.

1 §

2

I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrollupp-

gift om

– överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och

3 §§),

– upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt (4 §),
– samfällighet (5 och 6 §§),
– räntebidrag (7 §),
– pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),
– avskattning av pensionsförsäkring (10 §),
– tjänstepensionsavtal (11 §),
– underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),
– skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),
– elcertifikat (14 §),
– utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläpps-

minskningar (15 §),

– schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),
– schablonintäkt vid innehav av andelar i investeringsfonder och fondföre-

tag (17–21 §§),

– gåva (22 §), och
– investeraravdrag (23 och 24 §§).

1 Prop. 2012/13:134, bet. 2013/14:SkU2, rskr. 2013/14:10.

2 Senaste lydelse 2013:585.

SFS 2013:772

Utkom från trycket
den 22 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:772

Investeraravdrag

23 §

Kontrolluppgift ska lämnas om investeraravdrag enligt 43 kap. in-

komstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av det företag

som investeraravdraget hänför sig till.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om underlaget för investeraravdrag.

Kontrolluppgiften ska också innehålla uppgift om fysiska personers och döds-
bons sammanlagda betalning för andelar i företaget under året, som kan ut-
göra underlag för investeraravdrag.

24 §

Kontrolluppgift ska lämnas om omständighet som medför eller kan

medföra återföring av investeraravdrag enligt 43 kap. 22, 25, 26 eller 27 § in-
komstskattelagen (1999:1229), om omständigheten är känd.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av det företag

som investeraravdraget hänför sig till.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om den omständighet som medför

eller kan medföra återföring av investeraravdrag.

23 kap.

2 §

3

Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som avses i

16 kap. 3 § 4 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20 och 21 kap. samt 22 kap. 2,
3, 9–11, 17–21, 23 och 24 §§ ska även lämnas för fysiska personer som är be-
gränsat skattskyldiga.

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som

medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

31 kap.

1 §

4

I detta kapitel finns bestämmelser om

– uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§),
– uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och god-

känna eller lämna (4 och 5 §§),

– uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),
– uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet
(7–15 §§),
– uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16–19 b §§),
– uppgift om tillkommande belopp (20 §),
– uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21–24 §§),
– uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),
– uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare och delägare ska lämna

(27–29 §§),

– uppgift om tillskott och uttag (30 §),
– uppgift om betalning till utlandet (31 §),
– uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §),

3 Senaste lydelse 2011:1289.

4 Senaste lydelse 2012:343.

background image

3

SFS 2013:772

– uppgifter om skattereduktion för hushållsarbete och gåva (33 §), och
– uppgifter om prissättningsbesked (34 §).

Investeraravdrag

19 a §

Den som gör investeraravdrag enligt 43 kap. inkomstskattelagen

(1999:1229) ska lämna

1. uppgift om underlaget för investeraravdrag, och
2. nödvändiga identifikationsuppgifter för det företag som investeraravdra-

get hänför sig till.

19 b §

Den som återför investeraravdrag enligt 43 kap. 22, 25, 26 eller 27 §

inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna

1. uppgift om hur stor del av investeraravdraget som återförs, och
2. nödvändiga identifikationsuppgifter för det företag som investeraravdra-

get hänför sig till.

Om investeraravdrag återförs enligt 43 kap. 27 § inkomstskattelagen, ska

uppgift lämnas även om detta.

63 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

– ansökan om anstånd (2 §),
– deklarationsanstånd (3 §),
– ändringsanstånd (4 §),
– anstånd för att undvika betydande skada (5 §),
– anståndstid i fall som avses i 4 och 5 §§ (6 §),
– anstånd med att betala skattetillägg och kontrollavgift (7 §),
– säkerhet (8–10 §§),
– anstånd vid avyttring av tillgångar (11 §),
– anstånd när punktskatt ska betalas för helt varulager (12 §),
– anstånd vid totalförsvarstjänstgöring (13 §),
– anstånd med betalning av skatt i samband med uttagsbeskattning (14 §),
– anstånd med betalning av skatt i samband med återföring av investerarav-

drag (14 a–14 c §§),

– anstånd på grund av synnerliga skäl (15 §),
– anståndsbeloppet (16–21 a §§),
– ändrade förhållanden (22–22 c §§), och
– anstånd som är till fördel för det allmänna (23 §).

Anstånd med betalning av skatt i samband med återföring av
investeraravdrag

14 a §

Den som är skyldig att betala inkomstskatt enligt inkomstskattelagen

(1999:1229) på grund av att ett investeraravdrag har återförts enligt 43 kap.
27 § inkomstskattelagen, ska beviljas anstånd med betalning av skatten.

14 b §

Anstånd får inte beviljas, om

1. samtliga andelar som det återförda investeraravdraget enligt 43 kap. 22 §

andra stycket och 24 § inkomstskattelagen (1999:1229) hänför sig till, har av-
yttrats,

background image

4

SFS 2013:772

2. den som är skyldig att betala skatt eller någon närstående till en sådan

person har fått en sådan värdeöverföring som skulle medföra återföring av
investeraravdrag enligt 43 kap. 25 § inkomstskattelagen, eller

3. företaget, som det återförda investeraravdraget hänför sig till, har gjort

ett sådant förvärv som skulle medföra återföring av hela investeraravdraget
enligt 43 kap. 26 § inkomstskattelagen.

Vid bedömningen av om anstånd inte ska beviljas, ska tidsfristerna enligt

22 c § beaktas.

14 c §

Anståndstiden ska bestämmas till ett år efter den dag då skatten se-

nast ska betalas.

Om ett nytt anstånd beviljas, ska anståndstiden bestämmas till ett år efter

den dag då föregående anståndstid löper ut.

16 §

Anstånd beviljas, om inte annat följer av 17–21 a §§, med skäligt be-

lopp. I de fall som avses i 7 § ska anstånd dock beviljas med det belopp som
begäran om omprövning eller överklagandet gäller.

21 a §

Anstånd enligt 14 a § beviljas med ett belopp som motsvarar den

skatt som hänför sig till det återförda investeraravdraget.

Om en del av det andelsinnehav som avses i 14 b § första stycket 1 har av-

yttrats, ska anstånd beviljas högst med ett belopp som motsvarar den skatt
som hänför sig till den del av investeraravdraget som inte skulle ha återförts
vid en delavyttring enligt 43 kap. 23 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Om företaget som det återförda investeraravdraget hänför sig till har gjort

ett sådant förvärv som skulle medföra återföring av en del av investeraravdra-
get enligt 43 kap. 26 § inkomstskattelagen, ska anstånd beviljas högst med ett
belopp som motsvarar den skatt som hänför sig till den del av investerarav-
draget som inte skulle ha återförts vid ett sådant förvärv.

22 a §

Ett anstånd enligt 14 a § ska upphävas, om

1. samtliga andelar som avses i 14 b § första stycket 1 har avyttrats,
2. den som har beviljats anstånd eller någon närstående till en sådan person

har fått en sådan värdeöverföring som skulle medföra återföring av investe-
raravdrag enligt 43 kap. 25 § inkomstskattelagen (1999:1229), eller

3. företaget, som det återförda investeraravdraget hänför sig till, har gjort

ett sådant förvärv som skulle medföra återföring av hela investeraravdraget
enligt 43 kap. 26 § inkomstskattelagen.

22 b §

Om endast en del av det andelsinnehav som avses i 14 b § första

stycket 1 har avyttrats, ska anståndsbeloppet i stället sättas ned med ett belopp
som motsvarar den skatt som hänför sig till den del av investeraravdraget som
skulle ha återförts vid en delavyttring enligt 43 kap. 23 § inkomstskattelagen
(1999:1229).

Om företaget som det återförda investeraravdraget hänför sig till har gjort

ett sådant förvärv som skulle medföra återföring av en del av investeraravdra-
get enligt 43 kap. 26 § inkomstskattelagen, ska anståndsbeloppet sättas ned
med ett belopp som motsvarar den skatt som hänför sig till den del av investe-
raravdraget som skulle ha återförts vid ett sådant förvärv.

background image

5

SFS 2013:772

22 c §

Anståndet eller anståndsbeloppet ska upphävas respektive sättas ned

bara om

1. andelar har avyttrats under de fem beskattningsåren närmast efter det be-

talningsår som avses i 43 kap. 11 § första stycket inkomstskattelagen
(1999:1229),

2. den som har beviljats anstånd eller någon närstående till en sådan person

har fått en värdeöverföring under något av de fem beskattningsåren närmast
efter betalningsåret, eller

3. företaget har gjort ett förvärv under de två beskattningsåren närmast

efter betalningsåret.

65 kap.

7 §

Om anstånd med betalning av skatt eller avgift har beviljats och

anståndsbeloppet ska betalas när anståndstiden har gått ut, ska kostnadsränta
beräknas från och med dagen efter beloppets ursprungliga förfallodag. Vid
anstånd enligt 63 kap. 13 eller 15 § ska dock räntan beräknas från och med
dagen efter den dag då anståndet beviljades.

Vid anstånd enligt 63 kap. 14 eller 14 a § tas anståndsränta inte ut. Om be-

slutet om anstånd genom omprövning har upphört, eller beviljats med ett
lägre belopp än tidigare, beräknas dock kostnadsränta från och med dagen
efter den dag då den omständighet som har föranlett omprövningen inträffade.

Kostnadsränta ska beräknas till och med den dag då anståndsbeloppet se-

nast ska vara inbetalt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2013.
2. Bestämmelserna i 22 kap. 23 och 24 §§, 23 kap. 2 § samt 31 kap. 19 a

och 19 b §§ tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret
2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013