SFS 2013:773 Lag om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

130773.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:985) om
energideklaration för byggnader;

utfärdad den 10 oktober 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2006:985) om energi-

deklaration för byggnader

dels att 12, 15 och 24–26 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 25 a §, av följande lydelse.

12 §

2

Den som enligt 4, 5 eller 6 § ska se till att det finns en energideklara-

tion upprättad för byggnaden ska utse en oberoende expert som

1. gör en besiktning enligt 8 §,
2. upprättar en energideklaration, och
3. för över energideklarationen elektroniskt till Boverket.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka krav på sakkunskap och oberoende som ska ställas på en
oberoende expert.

15 §

3

För elektronisk överföring enligt 12 § första stycket 3 krävs behörig-

het. Sådan behörighet beslutas av Boverket. Ett beslut om behörighet förutsät-
ter att kraven på sakkunskap som avses i 12 § andra stycket är uppfyllda.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om elektronisk överföring av energideklarationer och om behö-
righet enligt första stycket.

24 §

4

Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer utövar tillsyn

över att de skyldigheter som följer av denna lag eller av föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen fullgörs.

Regeringen får meddela föreskrifter om tillsyn och kontroll enligt första

stycket.

25 §

5

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden som behövs för

att de skyldigheter som följer av denna lag eller av föreskrifter som har med-
delats i anslutning till lagen ska fullgöras. Ett sådant föreläggande får förenas
med vite.

1 Prop. 2012/13:171, bet. 2013/14:CU3, rskr. 2013/14:9.

2 Senaste lydelse 2012:397.

3 Senaste lydelse 2012:397.

4 Senaste lydelse 2012:397.

5 Senaste lydelse 2012:397.

SFS 2013:773

Utkom från trycket
den 22 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:773

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Ett föreläggande mot en säljare som avser fullgörande av en skyldighet en-

ligt 13 § andra eller tredje stycket får dock förenas med vite endast i de fall
där det finns en energideklaration upprättad för byggnaden.

25 a §

En behörighet för elektronisk överföring får återkallas av tillsyns-

myndigheten om den person som har fått behörigheten inte uppfyller kraven
på oberoende eller sakkunskap enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen.

26 §

6

En tillsynsmyndighets beslut om rättelse enligt 20 §, föreläggande

som har förenats med vite enligt 25 § och om återkallelse av behörighet enligt
25 a § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2012:397.