SFS 2013:774 Förordning om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

130774.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1592) om
energideklaration för byggnader;

utfärdad den 10 oktober 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:1592) om energide-

klaration för byggnader

dels att 10–12, 13 och 14 §§ samt rubriken närmast före 13 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att rubriken närmast före 19 § ska lyda ”Tillsyn och kontroll av energi-

deklarationer”,

dels att det i förordningen ska införas nya bestämmelser, 10 a och 20 §§,

av följande lydelse.

10 §

1

Kravet på särskild sakkunskap om energianvändning och inomhus-

miljö i byggnader enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggna-
der tillgodoses genom att den person som ska upprätta energideklarationer har
certifierats för uppgiften för viss tid av ett certifieringsorgan som är ackredite-
rat enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den
9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med
saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93

2 och

5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

För att den person som certifierats enligt första stycket ska anses vara obe-

roende enligt lagen om energideklaration för byggnader får han eller hon inte

1. ha ett eget intresse i byggnaden eller vara närstående till den som har an-

litat honom eller henne, eller

2. ha eller ha haft ett uppdrag hos eller vara kommersiellt, ekonomiskt eller

på något annat sätt beroende av den som anlitar honom eller henne, om det
finns risk för att bedömningarna i energideklarationen därigenom påverkas.

10 a §

En person från ett annat land i Europeiska unionen eller i Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet som ska upprätta energideklarationer i Sve-
rige ska anses uppfylla kraven på särskild sakkunskap och oberoende enligt
lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, om han eller hon upp-
fyller sådana krav enligt bestämmelser om upprättande av energideklarationer
i det andra landet i Europeiska unionen eller i Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet.

1 Senaste lydelse 2012:400.

2 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

SFS 2013:774

Utkom från trycket
den 22 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:774

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

11 §

Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om särskild sakkunskap

och om oberoende.

12 §

3

Den energideklaration som ska visas enligt 13 § första stycket 1 lagen

(2006:985) om energideklaration för byggnader får sammanfattas och visas
utan sådana rekommendationer som avses i 9 § första stycket 4 samma lag.

Boverket får meddela föreskrifter om
1. hur en sådan energideklaration får sammanfattas, och
2. placering av en energideklaration eller en sammanfattning av en energi-

deklaration som har upprättats för en sådan byggnad som avses i 5 § första
stycket 2 lagen om energideklaration för byggnader.

Om kraven på sammanfattningens utformning har ändrats genom nya före-

skrifter som har meddelats med stöd av andra stycket 1, får Boverket på begä-
ran av byggnadens ägare ta fram en ny sammanfattning med utgångspunkt
från uppgifterna i en befintlig energideklaration.

Överlämnande av energideklarationer till Boverket

13 §

4

Boverket får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av

energideklarationer och om behörighet att överföra energideklarationer.

14 § Uppgifter som har hämtats från energideklarationer och besiktnings-
protokoll får registreras i energideklarationsregistret. En sammanfattning som
Boverket har gjort av en energideklaration enligt 12 § tredje stycket får regist-
reras i energideklarationsregistret.

20 §

Den person som enligt 10 § har certifierats för uppgiften att upprätta

energideklarationer eller som med stöd av 11 § upprättar sådana deklarationer
ska se till att det underlag som verifierar uppgifterna som angivits i energide-
klarationen sparas i tio år från det att energideklarationen upprättades.

Den som avses i första stycket ska på Boverkets begäran lämna de upplys-

ningar och de handlingar som verket behöver för tillsyn och kontroll.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Ackrediteringar enligt 10 § i dess äldre lydelse upphör att gälla den

1 januari 2014. Sådana ackrediteringar ger dock behörighet att upprätta
energideklarationer till och med den 30 juni 2014.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2012:400.

4 Senaste lydelse 2012:400.