SFS 2013:775 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

130775.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438);

utfärdad den 10 oktober 2013.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 30 § fartygssäkerhetsförordningen

(2003:438) ska ha följande lydelse.

4 kap.

30 §

1

På ett passagerarfartyg i närfart eller mer vidsträckt fart ska det finnas

det antal befattningshavare med certifikat för att handha räddningsfarkoster
och beredskapsbåtar som Transportstyrelsen bestämmer.

Fartygets befälhavare ska utse en befälhavare för varje livbåt och en ställ-

företrädare för honom eller henne bland dem som har certifikat för att handha
räddningsfarkoster och beredskapsbåtar.

På snabba beredskapsbåtar ska det finnas det antal befattningshavare som

Transportstyrelsen bestämmer. Befattningshavarna ska inneha föreskrivet
certifikat och ha fullgjord godkänd utbildning.

För varje motorlivbåt ska det finnas en person som kan sköta motorn.
För varje livbåt som har radiotelefonstation eller strålkastare ska det finnas

en person som kan sköta denna utrustning.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1144. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

SFS 2013:775

Utkom från trycket
den 22 oktober 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013