SFS 2013:777 Förordning om ändring i förordningen (2011:1535) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

130777.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1535) om ändring
i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438);

utfärdad den 10 oktober 2013.

Regeringen föreskriver

1 att 4 kap. 7 c § fartygssäkerhetsförordningen

(2003:438) i stället för dess lydelse enligt förordningen (2011:1535) om änd-
ring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

4 kap.

7 c §

All sjöpersonal som tjänstgör på fartyg som omfattas av förordning

(EG) nr 725/2004 ska ha certifikat för grundläggande sjöfartsskyddsutbild-
ning.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/35/EU av den 21 november 2012 om
ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk (EUT L
343, 14.12.2012, s. 78, Celex 32012L0035).

SFS 2013:777

Utkom från trycket
den 22 oktober 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013