SFS 2013:778 Förordning om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

130778.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga
myndigheter på den civila luftfartens område;

utfärdad den 10 oktober 2013.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1994:1808) om behöriga

myndigheter på den civila luftfartens område

1 ska ha följande lydelse.

2 §

Transportstyrelsen ska utföra de uppgifter som åligger Sverige enligt

1. rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om har-

monisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området
civil luftfart,

2. rådets förordning (EEG) nr 95/93 av den 18 januari 1993 om gemen-

samma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens
flygplatser,

3. kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 av den 20 november 2003

om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och ut-
rustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar
med dessa arbetsuppgifter,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den

10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luft-
rummet (”ramförordning”), med undantag för artikel 4,

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den

10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemen-
samma europeiska luftrummet (”förordning om tillhandahållande av tjäns-
ter”), med undantag för artiklarna 2.3, 9a.3 och 16.3,

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 av den

10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europe-
iska luftrummet (”förordning om luftrummet”),

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 av den

10 mars 2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flyg-
ledningstjänst (”förordning om driftskompatibilitet”),

8. artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 847/2004

av den 29 april 2004 om förhandling om och genomförande av luftfartsavtal
mellan medlemsstater och tredjeländer,

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/2004 av den

21 april 2004 om skydd mot sådana subventioner och sådan illojal prissätt-
ning vid tillhandahållandet av lufttrafiktjänster från länder som inte är med-
lemmar i Europeiska gemenskapen som skadar EG-lufttrafikföretag,

1 Förordningen omtryckt 2012:816.

SFS 2013:778

Utkom från trycket
den 22 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:778

10. kommissionens förordning (EG) nr 2150/2005 av den 23 december

2005 om gemensamma regler för en flexibel användning av luftrummet,

11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den

14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla
lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen
och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför
en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG,
med undantag för artiklarna 11 och 12,

12. kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 om

upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som
har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen,

13. kommissionens förordning (EG) nr 730/2006 av den 11 maj 2006 om

luftrumsklassificering och tillstånd för flygningar enligt visuellflygregler
ovanför flygnivå 195,

14. kommissionens förordning (EG) nr 768/2006 av den 19 maj 2006 om

tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG i fråga om
insamling och utbyte av information om säkerheten hos luftfartyg som använ-
der flygplatser i gemenskapen samt förvaltningen av informationssystemet,

15. kommissionens förordning (EG) nr 1032/2006 av den 6 juli 2006 om

krav avseende automatiska system för utbyte av färdplansdata för anmälan,
samordning och överlämning av flygningar mellan enheter för flygkontroll-
tjänst,

16. kommissionens förordning (EG) nr 1033/2006 av den 4 juli 2006 om

krav på förfaranden för färdplaner före flygning inom det gemensamma euro-
peiska luftrummet,

17. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2006 av den

5 juli 2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funk-
tionshinder och personer med nedsatt rörlighet, med undantag för artiklarna 3
och 4,

18. kommissionens förordning (EG) nr 1794/2006 av den 6 december 2006

om ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster, med undantag för
artiklarna 9.2 och 9.4,

19. kommissionens förordning (EG) nr 633/2007 av den 7 juni 2007 om

krav avseende tillämpningen av ett protokoll för överföring av färdplansdata,
för anmälan, samordning och överlämning av flygningar mellan enheter för
flygkontrolltjänst,

20. kommissionens förordning (EG) nr 1321/2007 av den 12 november

2007 om genomförandebestämmelser för att i ett centralt upplag integrera in-
formation om händelser inom civil luftfart som utbyts i enlighet med Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG,

21. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den

20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila
luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och
om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002
och direktiv 2004/36/EG,

22. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den

11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om
upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002,

23. kommissionens förordning (EG) nr 351/2008 av den 16 april 2008 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG avse-

background image

3

SFS 2013:778

ende prioritering av rampinspektioner för luftfartyg som använder flygplatser
i gemenskapen,

24. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den

24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik
i gemenskapen (omarbetning), med undantag för artiklarna 16, 17, 18.1 och
23,

25. kommissionens förordning (EG) nr 29/2009 av den 16 januari 2009 om

krav på datalänktjänster för det gemensamma europeiska luftrummet,

26. kommissionens förordning (EG) nr 262/2009 av den 30 mars 2009 om

fastställande av krav för en samordnad tilldelning och användning av Mod
S-interrogatorkoder för det gemensamma europeiska luftrummet,

27. kommissionens förordning (EG) nr 272/2009 av den 2 april 2009 om

komplettering av de gemensamma grundläggande standarder för skydd av
civil luftfart som fastställs i bilagan till Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 300/2008,

28. kommissionens förordning (EU) nr 1254/2009 av den 18 december

2009 om kriterier för hur medlemsstaterna kan bevilja undantag från de ge-
mensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart och anta
alternativa säkerhetsåtgärder,

29. kommissionens förordning (EU) nr 72/2010 av den 26 januari 2010 om

fastställande av förfaranden för utförandet av kommissionens inspektioner på
luftfartsskyddsområdet,

30. kommissionens förordning (EU) nr 73/2010 av den 26 januari 2010 om

kvalitetskraven på flygdata och flyginformation för ett gemensamt europeiskt
luftrum,

31. kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 av den 4 mars 2010 om

detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläg-
gande standarderna avseende luftfartsskydd,

32. kommissionens förordning (EU) nr 255/2010 av den 25 mars 2010 om

fastställande av gemensamma regler för flödesplanering (ATFM),

33. kommissionens förordning (EU) nr 691/2010 av den 29 juli 2010 om

ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och nätverksfunktioner och om
ändring av förordning (EG) nr 2096/2005 om gemensamma krav i fråga om
tillhandahållande av flygtrafiktjänster,

34. kommissionens förordning (EU) nr 176/2011 av den 24 februari 2011

om de uppgifter som ska lämnas innan ett funktionellt luftrumsblock inrättas
och ändras,

35. kommissionens förordning (EU) nr 677/2011 av den 7 juli 2011 om ge-

nomförandebestämmelser för nätverksfunktioner för flygledningstjänst
(ATM) och om ändring av förordning (EU) nr 691/2010, med undantag för
bilaga II,

36. kommissionens förordning (EU) nr 805/2011 av den 10 augusti 2011

om detaljerade bestämmelser för flygledarcertifikat samt vissa andra certifi-
kat och intyg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
216/2008,

37. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1034/2011 av den

17 oktober 2011 om säkerhetstillsyn inom flygledningstjänst och flygtrafik-
tjänster och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 691/2010,

38. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1035/2011 av den

17 oktober 2011 om gemensamma krav för tillhandahållande av flygtrafik-

background image

4

SFS 2013:778

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

tjänster och om ändring av förordningarna (EG) nr 482/2008 och (EU) nr
691/2010,

39. kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011

om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar
inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 216/2008,

40. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1206/2011 av den

22 november 2011 om fastställande av krav på identifiering av luftfartyg för
övervakning av det gemensamma europeiska luftrummet,

41. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1207/2011 av den

22 november 2011 om krav på övervakningens prestanda och driftskompati-
bilitet för det gemensamma europeiska luftrummet, med undantag för artikel
8 i fråga om militär luftfart,

42. kommissionens förordning (EU) nr 1332/2011 av den 16 december

2011 om gemensamma krav för användning av luftrummet och operativa för-
faranden för avvärjande av kollisioner i luften,

43. kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 av den 3 augusti 2012 om

fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifie-
ring av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för
certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer,

44. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 av den

26 september 2012 om gemensamma luftfarts- och driftsbestämmelser för
tjänster och förfaranden inom flygtrafiken och om ändring av genomförande-
förordning (EG) nr 1035/2011 och förordningarna (EG) nr 1265/2007, (EG)
nr 1794/2006, (EG) nr 730/2006, (EG) nr 1033/2006 och (EU) nr 255/2010,

45. kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012

om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift en-
ligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008,

46. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1079/2012 av den

16 november 2012 om fastställande av krav avseende kanalseparation vid
röstkommunikation för det gemensamma europeiska luftrummet

2,

47. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 av den

3 maj 2013 om inrättande av ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och
nätverksfunktioner

3,

48. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den

3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjäns-
ter

4, med undantag för artikel 10.2 och 10.5.

När Transportstyrelsen handlägger en fråga som hänför sig till denna para-

graf och som rör försvaret, ska myndigheten inhämta synpunkter från För-
svarsmakten.

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2013.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

2 EUT L 320, 17.11.2012, s. 14 (Celex 32012R1079).

3 EUT L 128, 9.5.2013, s. 1 (Celex 32013R0390).

4 EUT L 128, 9.5.2013, s. 31 (Celex 32013R0391).