SFS 2013:779 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

130779.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 10 oktober 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)
dels att 14 kap. 3 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 kap. 10 e §, av föl-

jande lydelse.

4 kap.

10 e §

Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt

aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsut-
rustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet.

14 kap.

3 §

1

Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som uppsåt-

ligen eller av oaktsamhet bryter mot

1. bestämmelserna i
a) 2 kap.
– 1 § fjärde stycket,
– 2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2–4,
– 3, 5–7 § eller 8 § andra eller tredje stycket,
b) 3 kap.
– 2, 3, 5–11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som har

meddelats med stöd av 17 §,

– 18, 19, 21–25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där

hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §,

– 30–33, 35–40, 43, 45, 50, 51, 57–62, 64, 65, 67–74 eller 76–83 §,
c) 4 kap.
– 1, 2, 5–8 §, 9 § första stycket, 10 §, 10 a § första stycket, 10 e, 15, 15 a,

17, 17 a, 18 eller 19–24 §,

d) 5 kap.
– 1 eller 3–5 §,
e) 6 kap.
– 3 eller 5 §,
f) 8 kap.
– 1 § första stycket 1 eller 3 eller andra stycket eller 2 § första stycket, eller

1 Senaste lydelse 2012:15.

SFS 2013:779

Utkom från trycket
den 22 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:779

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

g) 9 kap.
– 1 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 1 §,
– 2 §,
2. andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stan-

nande eller parkering,

3. förbud mot trafik med motordrivna fordon eller med fordon med viss

största bredd, längd eller vikt enligt 10 kap. 10 § första stycket, om förbudet
har utmärkts med vägmärke eller på annat tydligt sätt,

4. annan föreskrift enligt 10 kap. 14 § än sådan som rör stannande eller par-

kering, eller

5. föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för tillämp-

ningen av 3 kap. 80–83 § eller 4 kap. 2, 9, 10 eller 20 §.

6 §

2

Till penningböter döms en förare av ett fordon som inte är motordrivet

och sådan trafikant som avses i 1 kap. 4 § första stycket, som uppsåtligen eller
av oaktsamhet bryter mot

1. bestämmelserna i
a) 2 kap.
– 1 § fjärde stycket,
– 2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2–4,
– 3, 5–7 § eller 8 § andra eller tredje stycket,
b) 3 kap.
– 2, 3, 5–11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som har

meddelats med stöd av 17 §,

– 18, 19, 21–25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där

hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §,

– 30–33, 35–40, 43, 45, 50, 51, 58–62, 64, 65, 67, 68, 73, 74, 76–78 eller

80–83 §,

c) 6 kap.
– 3 eller 5 §,
d) 8 kap.
– 1 § första stycket 1 eller 3 eller 2 § första stycket, eller
e) 9 kap.
– 1 eller 2 §,
2. andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stan-

nande eller parkering,

3. annan föreskrift än sådan som rör stannande eller parkering enligt

10 kap. 14 §, eller

4. föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för tillämp-

ningen av 3 kap. 80–83 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2013.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2007:101.