SFS 2013:780 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

130780.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 10 oktober 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen

(1999:1395)

dels att 3 kap. 15, 16 och 23 §§ samt rubriken närmast före 3 kap. 23 § ska

ha följande lydelse,

dels att det närmast före 3 kap. 15 § ska införas en ny rubrik av följande

lydelse.

3 kap.

Merkostnadslån

15 §

Utöver de studiemedelsbelopp som följer av 11 och 14 §§ får studielån

lämnas i form av merkostnadslån.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om merkostnadslån.

16 §

Studiemedel med fullt belopp enligt 11 § får lämnas bara om den stu-

derandes inkomst under ett kalenderhalvår inte är högre än ett visst belopp
(fribeloppet).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om inkomstprövning för tilläggslån och merkostnadslån enligt 14 och
15 §§.

Studiemedel för utlandsstudier

23 §

2

Studiemedel får lämnas för studier utanför Sverige (utlandsstudier)

om den studerande under de senaste fem åren har varit bosatt i Sverige i en
sammanhängande period om minst två år.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
1. föreskrifter om undantag från bosättningskravet i första stycket, och
2. ytterligare föreskrifter om studiemedel vid utlandsstudier.
Bestämmelser om studiemedel under sjukdom och ledighet finns i 24 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

1 Prop. 2012/13:152, bet. 2013/14:UbU3, rskr. 2013/14:11.

2 Senaste lydelse 2005:613.

SFS 2013:780

Utkom från trycket
den 22 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:780

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)