SFS 2013:781 Förordning om ändring i förordningen (1988:1137) med instruktion för Arbetsdomstolen

130781.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:1137) med
instruktion för Arbetsdomstolen;

utfärdad den 3 oktober 2013.

Regeringen föreskriver att 2, 11, 15–17, 20 och 31 §§ förordningen

(1988:1137) med instruktion för Arbetsdomstolen ska ha följande lydelse.

2 §

1

I Arbetsdomstolen finns, förutom ledamöter och ersättare som avses i

3 kap. lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, också rättssekreterare
och annan personal.

11 §

Målen fördelas mellan ordförandena efter den turordning målen har

kommit in till domstolen. Efter beslut av den administrativa chefen tilldelas
vice ordförande mål.

Målen ska också fördelas mellan rättssekreterarna efter turordningen.

15 §

2

Rättssekreterarna svarar, efter uppdrag som avses i 3 kap. 8 § första

stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, för beredning och
föredragning av mål som har tilldelats dem. Rättssekreterarna hjälper i övrigt
till med målens handläggning enligt de riktlinjer och i den omfattning som
ordföranden eller, om en vice ordförande tilldelats målet, vice ordföranden
bestämmer.

En rättssekreterare får dock inte
1. avvisa ombud eller biträden,
2. döma ut viten eller andra påföljder för att förelägganden inte följts,
3. avvisa utredningar,
4. besluta om syn,
5. besluta om ersättning för någons medverkan i mål,
6. avslå ansökningar om rättshjälp eller besluta i frågor om byte av rätts-

hjälpsbiträde.

Bestämmelserna i andra stycket 1, 2, 5 och 6 gäller inte rättssekreterare

som fått förordnande och uppdrag som avses i 3 kap. 8 § andra stycket lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister.

16 §

3

Rättssekreterare som fått förordnande och uppdrag som avses i 3 kap.

8 § andra stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister får hålla
muntlig förberedelse. I övrigt får rättssekreterarna hålla muntlig förberedelse

1 Senaste lydelse 2002:291.

2 Senaste lydelse 1997:419.

3 Senaste lydelse 1992:127.

SFS 2013:781

Utkom från trycket
den 22 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:781

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

endast om ordföranden i ett visst mål eller, om en vice ordförande har till-
delats målet, vice ordföranden beslutat om detta. Endast efter ett sådant för-
ordnande i ett visst mål får rättssekreterarna hålla förhör med en part eller nå-
gon annan eller ta upp bevis utom huvudförhandling.

17 §

Rättssekreterarna ska hålla ordföranden eller, om en vice ordförande

tilldelats mål, vice ordföranden underrättad om målen och, vid behov hämta
in besked om åtgärder som bör vidtas. Om ett mål eller en fråga som har upp-
kommit i ett mål måste avgöras snabbt ska rättssekreteraren genast anmäla
detta för ordföranden eller, om målet tilldelats en vice ordförande, vice ordfö-
randen.

20 §

4

Andra anställda än rättssekreterarna hjälper till med uppgifter enligt

vad Arbetsdomstolen närmare bestämmer. Den som har tillräcklig erfarenhet
får förordnas att på eget ansvar

1. föra dagbok över målen, minnesbok över domstolens sammanträden och

arkivförteckning,

2. underteckna och expediera kallelser, förelägganden och andra meddelan-

den,

3. vidta åtgärder i samband med delgivningar,
4. expediera domar, beslut, protokoll och andra handlingar,
5. föra anteckningar om rättshjälpskostnader,
6. utfärda lagakrafts- och diariebevis,
7. utföra uppgifter enligt förordningen (2003:234) om tiden för tillhanda-

hållande av domar och beslut, m.m. och avgiftsförordningen (1992:191),

8. förvalta kassamedel och betala ut förskott och ersättningar av allmänna

medel till parter, vittnen, sakkunniga m.fl.,

9. i den utsträckning som Arbetsdomstolen bestämmer, utföra andra arbets-

uppgifter som inte enligt lag eller annan författning måste utföras av någon
som är lagfaren.

31 §

5

Bestämmelser om utnämning av ordförande tillika chef och övriga

ordförande i Arbetsdomstolen finns i lagen (2010:1390) om utnämning av or-
dinarie domare. Bestämmelser om förordnande av övriga ledamöter och ersät-
tare finns i 3 kap. 1 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Arbetsdomstolen ska anmäla till Domarnämnden när det finns en ledig an-

ställning som ordförande som behöver tillsättas.

Bestämmelserna i 6 § anställningsförordningen (1994:373) om information

behöver inte tillämpas vid anställning av rättssekreterare.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2013.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2003:243.

5 Senaste lydelse 2010:1798.