SFS 2013:776 Förordning om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal

130776.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1533) om
behörigheter för sjöpersonal;

utfärdad den 10 oktober 2013.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2011:1533) om behörig-

heter för sjöpersonal

dels att 4 kap. 6 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 13 § och 4 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 7 och 8 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska

ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 1 a §, av föl-

jande lydelse.

1 kap.

13 §

2

All verksamhet som gäller utbildning, kompetensbedömning, certifie-

ring, intyg om erkännande och förnyad giltighet ska övervakas genom ett sys-
tem för kvalitetsnormer. Detta gäller dock inte sådan utbildning som avses i
andra stycket, om rederiet har en godkänd säkerhetsorganisation där utbild-
ningsrutinerna finns dokumenterade.

Redare får utbilda ombordanställd sjöpersonal i
1. förtrogenhet,
2. kontroll av folkmassor,
3. säkerhet på passagerar- och ro-ro-passagerarfartyg,
4. passagerarsäkerhet, lastsäkerhet och skrovintegritet,
5. säkerhet på höghastighetsfartyg, och
6. livsmedelshygien, personlig hygien samt skötsel och förvaring av livs-

medel ombord på fartyg.

Redare som uteslutande framför fartyg i inre fart med en bruttodräktighet

understigande 500 och ett passagerarantal om högst 500 får även utbilda om-
bordanställd sjöpersonal i grundläggande säkerhet.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
1. system för kvalitetsnormer, och
2. utbildning av ombordanställd sjöpersonal enligt andra och tredje styck-

ena.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/35/EU av den 21 november 2012 om
ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk (EUT L
343, 14.12.2012, s. 78, Celex 32012L0035).

2 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2013:776

Utkom från trycket
den 22 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:776

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

4 kap.

2 §

För att få certifikat för sådan tjänstgöring på olje- och kemikalietankfar-

tyg som avses i 4 kap. 29 § andra stycket fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438) ska sökanden

1. ha fullgjort godkända utbildningar i brandskydd och hantering av last i

olje- och kemikalietankfartyg, eller

2. inneha kvalifikationer som Transportstyrelsen genom beslut i enskilt fall

har bedömt som likvärdiga de som fås genom godkända utbildningar och ha
fullgjort minst tre månaders tjänstgöring på olje- eller kemikalietankfartyg.

5 kap.

1 a §

För att få intyg för grundläggande säkerhetsutbildning ska sökanden

ha fullgjort godkänd utbildning.

7. Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2013 utfärda certifikat
för grundläggande sjöfartsskyddsutbildning till den som

– påbörjat sin sjötjänstgöring före den 1 januari 2012, och
– styrker att han eller hon har tjänstgjort ombord under minst sex månader

under de senaste tre åren.

Detta gäller även om kraven enligt 4 kap. 13 § inte är uppfyllda.
Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2013 överlämna till

juridiska personer att utfärda sådana certifikat som avses i första stycket.

8. Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2013 utfärda certifikat
för sjömän med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter till den som

– påbörjat sin sjötjänstgöring före den 1 januari 2012, och
– styrker att han eller hon har tjänstgjort ombord med särskilda sjöfarts-

skyddsuppgifter under minst sex månader under de senaste tre åren.

Detta gäller även om kraven enligt 4 kap. 14 § inte är uppfyllda.
Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2013 överlämna till

juridiska personer att utfärda sådana certifikat som avses i första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)