SFS 2013:782 Lag om ändring i lagen (2005:130) om dödförklaring

130782.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:130) om dödförklaring;

utfärdad den 17 oktober 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2005:130) om död-

förklaring

dels att rubriken närmast före 12 § ska utgå,
dels att 1, 5 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 11 a §, samt närmast före

11 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

Om någon som är försvunnen kan befaras vara död, får han eller hon

dödförklaras enligt denna lag.

5 §

En ansökan om dödförklaring får göras av den försvunnes make eller

sambo eller arvinge. I andra fall än dem som avses i 3 § andra stycket får an-
sökan också göras av

1. någon annan vars rätt kan bero av dödförklaringen, eller
2. god man enligt 11 kap. föräldrabalken, förvaltare eller förordnad för-

myndare för den försvunne.

Ansökan ska göras hos Skatteverket.
Skatteverket får självmant ta upp en fråga om dödförklaring enligt 2 §.

7 §

I fall som avses i 3 och 4 §§ ska Skatteverket utfärda kungörelse. Kun-

görelsen ska innehålla en kallelse på den försvunne att anmäla sig hos Skatte-
verket senast en viss dag som inte får sättas tidigare än sex månader därefter
eller, om 3 § andra stycket tillämpas, två månader därefter. Kungörelsen ska
även innehålla en uppmaning till var och en som kan lämna upplysningar i
ärendet att inom samma tid anmäla det hos Skatteverket.

Kungörelsen ska införas i Post- och Inrikes Tidningar och, om det finns

skäl för det, i ortstidning.

Upphävande och återbäring

11 a §

Visar det sig att den dödförklarade lever, ska Skatteverket fatta be-

slut om att upphäva beslutet om dödförklaring.

Ansökan om upphävande av ett beslut om dödförklaring får göras av den

dödförklarade. Skatteverket får också självmant ta upp en fråga om upphä-
vande av ett beslut om dödförklaring.

1 Prop. 2012/13:158, bet. 2013/14:CU2, rskr. 2013/14:8.

SFS 2013:782

Utkom från trycket
den 29 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:782

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)