SFS 2013:783 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

130783.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:93) med
instruktion för Finansinspektionen;

utfärdad den 17 oktober 2013.

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (2009:93) med instruk-

tion för Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

3 §

1

Myndigheten ska

1. biträda regeringen med yttranden och utredningar,
2. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 april varje år redovisa

avgiftsutfall och kostnadstäckning för avgifter enligt förordningen (2001:911)
om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och förord-
ningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektio-
nens verksamhet,

3. i särskilda rapporter till regeringen senast den 15 april och senast den

1 oktober varje år redovisa förslag till ändringar i bestämmelserna i förord-
ningen om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och för-
ordningen om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verk-
samhet som bör göras med anledning av gjorda eller kommande ändringar i
regelverket på myndighetens ansvarsområde,

4. i en särskild rapport till regeringen senast den 1 juni varje år redogöra för

myndighetens erfarenheter av tillsynsarbetet avseende finansiell stabilitet och
konsumentskydd det senaste året samt ange behovet av utveckling av regler
inom myndighetens verksamhetsområde,

5. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 november varje år

lämna en samlad bedömning av riskerna inom det finansiella området där ris-
ker för den finansiella stabiliteten och för konsumentskyddet redovisas sär-
skilt, och

6. utse ledamöter och ersättare i Krigsförsäkringsnämnden för en bestämd

tid, av vilka en ledamot ska utses till ordförande och en till vice ordförande.

Myndigheten har också uppgifter enligt 22 § första stycket atomansvarig-

hetslagen (1968:45), förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
samt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

4 §

2

Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som ska skötas av behörig myn-

dighet enligt

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den

27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som

1 Senaste lydelse 2010:278.

2 Senaste lydelse 2013:598.

SFS 2013:783

Utkom från trycket
den 29 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:783

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen

3, i fråga om efterlevnaden av så-

dana regler som myndigheten har tillsyn över,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder

4,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande

5, och

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den

26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och
om ändring av förordning (EU) nr 648/2012

6.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

3 EUT L 364, 9.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).

4 EUT L 115, 25.4.2013, s. 1 (Celex 32013R0345).

5 EUT L 115, 25.4.2013, s. 18 (Celex 32013R0346).

6 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).