SFS 2013:784 Förordning om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

130784.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:770) om statliga
myndigheters elektroniska informationsutbyte;

utfärdad den 17 oktober 2013.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2003:770) om statliga myn-

digheters elektroniska informationsutbyte ska ha följande lydelse.

5 §

1

En myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försän-

delser från myndigheter till enskilda ska tillhandahållas av Skatteverket.

Till infrastrukturen ska förutom de avsändande myndigheterna anslutas

dels enskilda som begärt att få ta del av försändelser från myndigheter på
elektronisk väg, dels tillhandahållare av elektroniska postbefordringstjänster
och elektroniska brevlådor. Till infrastrukturen får även kommunala myndig-
heter anslutas.

Skatteverket får föra register över dem som anslutit sig till infrastrukturen.
Personuppgifterna i registret får behandlas dels för att föra en aktuell för-

teckning över sådana enskilda som anges i andra stycket, dels för att expe-
diera försändelser från myndigheter på elektronisk väg.

Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för inrättande och drift

av infrastrukturen.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2013.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:543.

SFS 2013:784

Utkom från trycket
den 29 oktober 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013