SFS 2013:785 Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

130785.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fordonsförordningen (2009:211);

utfärdad den 17 oktober 2013.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 33 § fordonsförordningen (2009:211) ska

ha följande lydelse.

3 kap.

33 §

1

Följande typgodkännanden som har meddelats av en godkännande-

myndighet i någon annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet är giltiga i Sverige i samma utsträckning som om godkännan-
det hade meddelats här.

1. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av rådets direktiv

70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa
fordon, upphävt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG.

2. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av rådets direktiv

74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lag-
stiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med
hjul, upphävt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG.

3. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande
av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv
92/61/EEG, senast ändrat genom rådets direktiv 2013/15/EU

2.

4. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande
av jordbruks- och skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna
maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tek-
niska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG,
senast ändrat genom rådets direktiv 2013/15/EU.

5. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande
av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon
samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda
för sådana fordon, senast ändrat genom rådets direktiv 2013/15/EU.

6. ECE-typgodkännanden.
Bestämmelserna i första stycket gäller inte tillfälliga EG-typgodkännanden

som har meddelats i avvaktan på tillstånd från Europeiska kommissionen att

1 Senaste lydelse 2010:791.

2 EUT L 158, 10.6.2013, s. 172 (Celex 32013L0015).

SFS 2013:785

Utkom från trycket
den 29 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:785

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

få meddela EG-typgodkännande med utnyttjande av teknik eller principer
som är oförenliga med bestämmelserna i en eller flera rättsakter.

Bestämmelserna i första stycket 1 och 4 gäller inte EG-typgodkännanden

som avser fordon som tillverkas i små serier.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2013.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)