SFS 2013:786 Förordning om ändring i förordningen (2011:847) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

130786.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:847) om
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa
kollektivtrafiktjänster;

utfärdad den 17 oktober 2013.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2011:847) om miljö-

krav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster ska ha följande
lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2013.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:786

Utkom från trycket
den 29 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:786

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

Uppgifter för beräkning av driftskostnaderna under livslängden för bilar

Tabell 1: Energiinnehållet i motorbränslen

Tabell 2: Kostnader för utsläpp inom vägtransporter (i 2007 års priser)

Tabell 3: Totalt antal km för bilar under livslängden

1 2 3 4 5

Bränsle

Energiinnehåll

Diesel

36 MJ/liter

Bensin

32 MJ/liter

Naturgas/biogas

33–38 MJ/Nm³

Motorgas (LPG)

24 MJ/liter

Etanol

21 MJ/liter

Biodiesel

33 MJ/liter

Emulsionsbränsle

32 MJ/liter

Väte

11 MJ/Nm³

Bränsle

Kostnad

CO

2

0,03–0,04 EUR/kg

NO

X

0,0044–0,0088 EUR/g

NMHC

0,001–0,002 EUR/g

Partiklar

0,087–0,174 EUR/g

Fordonskategori

1

Totalt antal km under livslängden

Personbilar (M

1)

2

200 000 km

Lätta fordon i förvärvstrafik (N

1)

3

250 000 km

Tunga lastbilar (N

2, N3)

4

1 000 000 km

Bussar (M

2, M3)

5

800 000 km

1 Kategorierna M och N enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av
den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon
och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska
enheter som är avsedda för sådana fordon, senast ändrat genom rådets direktiv
2013/15/EU.

2 Kategori M

1: Fordon, konstruerade och byggda för persontransport, med högst åtta

säten utöver förarsätet.

3 Kategori N

1: Fordon, konstruerade och byggda för varutransport, med en högsta vikt

som inte överstiger 3,5 ton.

4 Kategori N

2: Fordon, konstruerade och byggda för varutransport, med en högsta vikt

som överstiger 3,5 men inte 12 ton. Kategori N

3: Fordon, konstruerade och byggda för

varutransport, med en högsta vikt som överstiger 12 ton.

5 Kategori M

2: Fordon, konstruerade och byggda för persontransport, med mer än åtta

säten utöver förarsätet och en högsta vikt som inte överstiger 5 ton. Kategori M

3: For-

don, konstruerade och byggda för persontransport, med mer än åtta säten utöver förar-
sätet och en högsta vikt som överstiger 5 ton.