SFS 2013:787 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

130787.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 24 oktober 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att bilagorna 6 a.1, 6 a.2, 24.1, 24.2,

37.1 och 37.2 till inkomstskattelagen (1999:1229)

3 ska ha följande lydelse.

Bilaga 6 a.1

Associationsformer som avses i 6 a kap. 3 och 4 §§:

– bolag som enligt belgisk rättsordning kallas ”naamloze vennootschap”/

”société anonyme”, ”commanditaire vennootschap op aandelen”/”société en
commandite par actions” eller ”besloten vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid”/”société privée à responsabilité limitée” och sådana offentligrätts-
liga organ som fungerar enligt civilrättsliga regler,

bolag som enligt slovakisk rättsordning kallas ”akciová spoločnost’”,

”spoločnost’ s ručením obmedzeným”, ”komanditná spoločnost’”, ”verejná
obchodná spoločnost’” eller ”družstvo”,

bolag som enligt bulgarisk rättsordning kallas ”събирателното

дружество”, ”командитното дружество”, ”дружеството с ограничена
отговорност”, ”акционерното дружество”, ”командитното дружество с
акции”, ”кооперации”, ”кооперативни съюзи” eller ”държавни
предприятия” som bildats i enlighet med bulgarisk lagstiftning och som be-
driver kommersiell verksamhet,

– bolag som enligt rumänsk rättsordning kallas ”ѕосіеtăţі pe acţiuni”,

”societăţі în comandită pe acţiuni” eller ”ѕосіеtăţі cu răspundere limitată”,
och

– bolag som enligt kroatisk rättsordning kallas ”dioničko društvo” eller

”društvo s ograničenom odgovornošću” samt andra bolag som bildats i enlig-
het med kroatisk lagstiftning och som omfattas av kroatisk vinstskatt.

1 Prop. 2012/13:181, bet. 2013/14:SkU3, rskr. 2013/14:14.

2 Jfr rådets direktiv 2013/13/EU av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa direktiv
rörande beskattning, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning (EUT L 141,
28.5.2013, Celex 32013L0013).

3 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2013:787

Utkom från trycket
den 5 november 2013

background image

2

SFS 2013:787

Bilaga 6 a.2

Skatter som avses i 6 a kap. 4 §:

– impôt des sociétés/vennootschapsbelasting eller impôt des non-résidents/

belasting der niet-verblijfhouders i Belgien,

– Daň z príjmov právnických osôb i Slovakien,
– корпоративен данък i Bulgarien,
– impozit pe profit, impozitul pe veniturile obţinute din România de

nerezidenţi i Rumänien, och

– porez na dobit i Kroatien.

background image

3

SFS 2013:787

Bilaga 24.1

Associationsformer som avses i 24 kap. 16 § andra stycket 1:

– bolag som enligt belgisk rättsordning kallas ”société anonyme”/”naam-

loze vennootschap”, ”société en commandite par actions”/”commanditaire
vennootschap op aandelen”, ”société privée à responsabilité limitée”/”beslo-
ten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, ”société coopérative à
responsabilité limitée”/”coöperatieve vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid”, ”société coopérative à responsabilité illimitée”/”coöperatieve ven-
nootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, ”société en nom collectif”/
”vennootschap onder firma” eller ”société en commandite simple”/”gewone
commanditaire vennootschap” samt offentliga företag som antagit någon av
de ovannämnda associationsformerna och andra bolag som bildats i enlighet
med belgisk lagstiftning och som omfattas av belgisk bolagsskatt,

– bolag som bildats enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den

8 oktober 2001 om stadga för europabolag och rådets direktiv 2001/86/EG av
den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller
arbetstagarinflytande samt europakooperativ som bildats enligt rådets förord-
ning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska koope-
rativa föreningar (SCE-föreningar) och rådets direktiv 2003/72/EG av den 22
juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar
med avseende på arbetstagarinflytande,

– bolag som enligt bulgarisk rättsordning kallas ”събирателното

дружество”, ”командитното дружество”, ”дружеството с ограничена
отговорност”, ”акционерното дружество”, ”командитното дружество с
акции”, ”неперсонифицирано дружество”, ”кооперации”, ”кооперативни
съюзи” eller ”държавни предприятия” som bildats i enlighet med bulgarisk
lagstiftning och som bedriver kommersiell verksamhet,

– bolag som enligt rumänsk rättsordning kallas ”societăţi pe acţiuni”,

”societăţi în comandită pe acţiuni” eller ”societăţi cu răspundere limitată”,
och

– bolag som enligt kroatisk rättsordning kallas ”dioničko društvo” eller

”društvo s ograničenom odgovornošću” samt andra bolag som bildats i enlig-
het med kroatiskt lagstiftning och som omfattas av kroatisk vinstskatt.

background image

4

SFS 2013:787

Bilaga 24.2

4

Skatter som avses i 24 kap. 16 § andra stycket 3:

– impôt des sociétés/vennootschapsbelasting i Belgien,

– Daň z príjmov právnických osôb i Slovakien,
– корпоративен данък i Bulgarien,
– impozit pe profit i Rumänien, och
– porez na dobit i Kroatien.

4 Senaste lydelse 2012:270.

background image

5

SFS 2013:787

Bilaga 37.1

Associationsformer som avses i 37 kap. 9 § 3 och 30 a § första stycket,
38 kap. 3 § första stycket 3 och 20 § första stycket, 38 a kap. 4 § första stycket
3 och 22 § första stycket, 48 a kap. 6 § 3 och 17 § första stycket samt 49 kap.
9 § 3 och 32 § första stycket:

– bolag som bildats enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den

8 oktober 2001 om stadga för europabolag och rådets direktiv 2001/86/EG av
den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller
arbetstagarinflytande samt europakooperativ som bildats enligt rådets förord-
ning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska koope-
rativa föreningar (SCE-föreningar) och rådets direktiv 2003/72/EG av den 22
juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar
med avseende på arbetstagarinflytande,

– bolag som bildats enligt lagstiftningen i Förenade kungariket,
– bolag som enligt bulgarisk rättsordning kallas ”събирателното

дружество”, ”командитното дружество”, ”дружеството с ограничена
отговорност”, ”акционерното дружество”, ”командитното дружество с
акции”, ”кооперации”, ”кооперативни съюзи”eller ”държавни предприя-
тия” som bildats i enlighet med bulgarisk lagstiftning och som bedriver kom-
mersiell verksamhet,

– bolag som enligt rumänsk rättsordning kallas ”societăţi pe acţiuni”,

”societăţi în comandită pe acţiuni” eller ”societăţi cu răspundere limitată”,
och

– bolag som enligt kroatisk rättsordning kallas ”dioničko društvo” eller

”društvo s ograničenom odgovornošću” samt andra bolag som bildats i enlig-
het med kroatisk lagstiftning och som omfattas av kroatisk vinstskatt.

background image

6

SFS 2013:787

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga 37.2

Skatter som avses i 37 kap. 9 § 3 och 30 a § första stycket, 38 kap. 3 § första
stycket 3 och 20 § första stycket, 38 a kap. 4 § första stycket 3 och 22 § första
stycket, 48 a kap. 6 § 3 och 17 § första stycket samt 49 kap. 9 § 3 och 32 §
första stycket:

– impôt des sociétés/vennootschapsbelasting i Belgien,

– Daň z príjmov právnických osôb i Slovakien,
– корпоративен данък i Bulgarien,
– impozit pe profit i Rumänien, och
– porez na dobit i Kroatien.

1. Denna lag träder i kraft den l januari 2014.
2. Har beskattningsåret påbörjats före ikraftträdandet tillämpas lagen för

den del av beskattningsåret som avser tid före ikraftträdandet men efter den
30 juni 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)