SFS 2013:791 Förordning om särskilda arkivuppgifter för vissa kommunala arkivmyndigheter

130791.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om särskilda arkivuppgifter för vissa kommunala
arkivmyndigheter;

utfärdad den 24 oktober 2013.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Stockholms stadsarkiv får ta emot, förvara och tillhandahålla arkivhand-

lingar från statliga myndigheter, med undantag för sådana som lyder under
Försvarsdepartementet, och från sådana organ som avses i 4 § 2�4 förord-
ningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet. Detta förutsätter att
verksamhetsområdet för de statliga myndigheterna och organen utgörs av
Stockholms län.

2 §

Värmlandsarkiv får ta emot, förvara och tillhandahålla arkivhandlingar

från statliga myndigheter, med undantag för sådana som lyder under Försvars-
departementet, och från sådana organ som avses i 4 § 2�4 förordningen
(2009:1593) med instruktion för Riksarkivet. Detta förutsätter att verksam-
hetsområdet för de statliga myndigheterna och organen utgörs av Värmlands
län.

3 §

Malmö stadsarkiv får ta emot, förvara och tillhandahålla arkivhand-

lingar från statliga myndigheter, med undantag för sådana som lyder under
Försvarsdepartementet, och från sådana organ som avses i 4 § 2�4 förord-
ningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet. Detta förutsätter att
verksamhetsområdet för de statliga myndigheterna och organen utgörs av
Malmö kommun.

4 §

Riksarkivet utövar tillsyn över Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv

och Malmö stadsarkiv när det gäller deras arkivuppgifter enligt denna förord-
ning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014, då förordningen

(1991:447) för Stockholms stadsarkiv när det fullgör sina uppgifter som
landsarkiv och förordningen (1995:183) om Värmlandsarkivs uppgifter som
landsarkiv ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2013:791

Utkom från trycket
den 5 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013