SFS 2013:792 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2014

130792.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av omräknade belopp för
vägavgift för år 2014

1;

utfärdad den 24 oktober 2013.

Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om väg-

avgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2014.

Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i
rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av med-
lemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga förore-
ningar från dieselmotorer som används i fordon

2 i dess lydelse enligt Europa-

parlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring
av direktiv 88/77/EEG

3.

Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i
bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.

Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i
bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller
fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse.

Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 211 kronor.

1 Senaste förordning i ämnet 2012:653.

2 EGT L 36, 9.2.1988, s. 33 (Celex 31988L0077), senast ändrat genom Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2005/55/EG (EUT L 275, 20.10.2005, s. 1, Celex
32005L0055).

Antal axlar

Avgift per

år

Avgift per

månad

Avgift per

vecka

Avgift per

dag

högst 3 axlar

8 134 kronor

813 kronor

220 kronor

67 kronor

4 eller fler axlar 13 133 kronor

1 313 kronor

347 kronor

67 kronor

3 EGT L 40, 17.2.1996, s. 1 (Celex 31996L0001).

Antal axlar

Avgift per

år

Avgift per

månad

Avgift per

vecka

Avgift per

dag

högst 3 axlar

7 202 kronor

720 kronor

194 kronor

67 kronor

4 eller fler axlar 11 862 kronor

1 186 kronor

313 kronor

67 kronor

Antal axlar

Avgift per

år

Avgift per

månad

Avgift per

vecka

Avgift per

dag

högst 3 axlar

6 354 kronor

635 kronor

169 kronor

67 kronor

4 eller fler axlar 10 591 kronor

1 059 kronor

279 kronor

67 kronor

SFS 2013:792

Utkom från trycket
den 5 november 2013

background image

2

SFS 2013:792

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Christoffer Andersson Calafatis
(Finansdepartementet)