SFS 2013:793 Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

130793.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1515) med
instruktion för Regeringskansliet;

utfärdad den 24 oktober 2013.

Regeringen föreskriver att 17 och 55 §§ förordningen (1996:1515) med in-

struktion för Regeringskansliet

1 ska ha följande lydelse.

17 §

Regeringen beslutar om fördelningen av anslagsmedel mellan departe-

menten. Regeringen beslutar också i andra övergripande frågor som rör
Regeringskansliet och som är av särskild vikt.

Bestämmelser om att regeringen beslutar om vissa anställningar m.m. finns

i 34, 35 och 37 §§.

55 §

2

Varje expeditionschef är arkivansvarig och har tillsyn över arkivbild-

ning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av arkivhand-
lingar i sitt departement. I Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet och
Regeringskansliets förvaltningsavdelning är den tjänsteman arkivansvarig
som bestäms i en arbetsordning.

Denna förordning träder i kraft den 3 december 2013.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

Thomas Strömgren
(Statsrådsberedningen)

1 Förordningen omtryckt 2010:1750.

2 Senaste lydelse 2011:470.

SFS 2013:793

Utkom från trycket
den 5 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013