SFS 2013:794 Lag om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

130794.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om vissa register för forskning om vad arv och
miljö betyder för människors hälsa;

utfärdad den 24 oktober 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens syfte

1 §

Syftet med denna lag är att

1. ge universitet och högskolor möjlighet att skapa underlag för olika forsk-

ningsprojekt om vad arv och miljö betyder för uppkomsten och utvecklingen
av olika typer av sjukdomar och för människors hälsa i övrigt, och

2. skydda den enskildes personliga integritet i sådan verksamhet.

Lagens tillämpningsområde

2 §

Lagen gäller behandling av personuppgifter som utförs av sådana stat-

liga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434)
och som med den enskildes uttryckliga samtycke sker i sådant syfte som
anges i 1 § 1.

Lagen gäller bara om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller

om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av
personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka statliga universitet och högsko-

lor som får behandla personuppgifter enligt denna lag och vilka register enligt
lagen som får föras.

Förhållandet till personuppgiftslagen

3 §

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personupp-

gifter, om inte annat följer av denna lag.

Personuppgiftsansvar

4 §

De universitet eller högskolor som utför behandlingen av personupp-

gifter är personuppgiftsansvariga.

1 Prop. 2012/13:163, bet. 2013/14:UbU4, rskr. 2013/14:20.

SFS 2013:794

Utkom från trycket
den 5 november 2013

background image

2

SFS 2013:794

Ändamål

5 §

Personuppgifter får behandlas för ändamålen att

1. skapa underlag för olika forskningsprojekt om vad arv och miljö betyder

för uppkomsten och utvecklingen av olika typer av sjukdomar och för
människors hälsa i övrigt, och

2. lämna ut uppgifter för sådan forskning som anges i 1 i den utsträckning

och på det sätt som anges i 6 §.

6 §

Personuppgifter som har registrerats enligt 9 § får lämnas ut till sådan

forskning som avses i 5 § 1 under förutsättning att såväl forskningen som
behandlingen av uppgifterna har godkänts enligt lagen (2003:460) om etik-
prövning av forskning som avser människor och att forskningen bedrivs vid
en myndighet.

Utlämnande enligt första stycket får endast avse personuppgifter som inte

är direkt hänförliga till den enskilde. Personuppgifterna får dock vid utläm-
nandet vara försedda med en beteckning som hos den personuppgiftsansva-
rige kan kopplas till den registrerades personnummer eller motsvarande iden-
titetsbeteckning.

7 §

Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i 5 § får

också lämnas ut till en utredning av oredlighet i sådan forskning som avses i
6 § första stycket eller för att ett yttrande ska kunna lämnas i samband med en
sådan utredning. Vid sådana utlämnanden ska 6 § andra stycket gälla.

Om personuppgifter har lämnats ut enligt 6 § första stycket får den person-

uppgiftsansvarige till en annan myndighet lämna ut sådana beteckningar som
avses i 6 § andra stycket och de registrerades personnummer eller motsva-
rande identitetsbeteckning, om det är nödvändigt för att den mottagande myn-
digheten ska kunna lämna ut uppgifter om samma personer till den forskning
som utlämnande har skett till enligt 6 § första stycket 1.

Personuppgifter som har registrerats enligt denna lag får alltid lämnas ut till

den registrerade själv.

8 §

Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i 5 § får,

utöver vad som följer av 6 och 7 §§, bara lämnas ut om det finns en skyldighet
enligt lag att göra det.

Personuppgifter i ett register som förs enligt denna lag får bara behandlas

för sådana ändamål som anges i första stycket och 5–7 §§ samt för sådant
bevarande som anges i 12 §.

Personuppgifterna i registret

9 §

I ett register enligt denna lag får det i fråga om personuppgifter bara

finnas

1. uppgifter som den registrerade själv har lämnat i syfte att de ska ingå i

registret,

2. uppgifter om eller i form av upptagningar som den registrerade har med-

verkat till i syfte att de ska ingå i registret,

3. uppgifter om undersökningar som den registrerade har genomgått i syfte

att resultatet ska ingå i registret,

4. kategoriseringar av sådana uppgifter som avses i 1–3,

background image

3

SFS 2013:794

5. kontaktinformation till den registrerade,
6. andra uppgifter än som avses i 1–5 och som den registrerade uttryckligen

har samtyckt till får ingå i registret, och

7. uppgifter om utlämnande som har skett till forskning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om i vilken utsträckning uppgifter avseende genetiska undersökningar
får registreras.

Intern elektronisk åtkomst

10 §

Den personuppgiftsansvarige ska begränsa sina anställdas och upp-

dragstagares elektroniska åtkomst till personuppgifter till vad var och en
behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter i fråga om registret.

Utlämnande genom direktåtkomst

11 §

Utlämnande genom direktåtkomst till personuppgifter i registret får

inte förekomma.

Gallring

12 §

Personuppgifter som inte längre behövs för de ändamål som avses i 5 §

1 och 2 ska gallras, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer har meddelat föreskrifter om eller i ett enskilt fall beslutat att upp-
gifter får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Rättelse

13 §

Bestämmelserna i 28 § personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse

tillämpas på motsvarande sätt vid behandling av personuppgifter i strid med
denna lag.

Samtycke och information

14 §

Personuppgifter som avses i 9 § får inte samlas in i syfte att de ska

registreras i ett register som förs enligt denna lag utan att den som uppgifterna
avser uttryckligen har samtyckt till att personuppgifter behandlas enligt denna
lag.

Innan en person lämnar sitt samtycke enligt första stycket ska han eller hon

ha informerats om

1. att det är frivilligt att lämna uppgifter, medverka till upptagningar eller

genomgå undersökningar i syfte att uppgifter om detta förs in i registret samt
att den registrerade när som helst kan avbryta sitt uppgiftslämnande, sin med-
verkan eller sitt deltagande helt eller delvis,

2. för vilka ändamål behandling kan ske enligt 5–7 §§ och vilka uppgifter

som får registreras enligt 9 §,

3. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,
4. vem som är personuppgiftsansvarig,
5. hur länge uppgifterna sparas,
6. rätten till rättelse av uppgifterna,

background image

4

SFS 2013:794

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

7. rätten till information enligt 15 § denna lag och 26 § personuppgifts-

lagen (1998:204),

8. vilken myndighet som har tillsyn över att denna lag följs,
9. rätten till skadestånd, och
10. rätten att få uppgifter utplånade.

Information om utlämnande till forskning

15 §

Den registrerade har rätt att på begäran få information om till vilka

forskningsprojekt uppgifter om honom eller henne har lämnats ut.

Utplåning av uppgifter

16 §

Den registrerade har rätt att när som helst begära att uppgifter i regist-

ret om honom eller henne ska utplånas. En sådan begäran ska göras skriftligen
hos den personuppgiftsansvarige och vara undertecknad av den registrerade
själv. Om begäran innefattar utplåning av sådana uppgifter som avses i 9 §
första stycket 7 ska detta särskilt anges.

Den personuppgiftsansvarige ska inom två månader från det att begäran

gjordes utplåna uppgifterna i enlighet med begäran och sända den registrerade
en bekräftelse på att så har skett. Om den enskilde inte har begärt utplåning
även av uppgifter som avses i 9 § första stycket 7 ska en kopia på dessa upp-
gifter bifogas bekräftelsen med en påminnelse om att den enskilde har rätt att
begära att även få dem utplånade.

Skadestånd

17 §

Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd

tillämpas på motsvarande sätt i fråga om behandling av personuppgifter som
har skett i strid med denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2013 och gäller till och med den

31 december 2015.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

JAN BJÖRKLUND
(Utbildningsdepartementet)