SFS 2013:795 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

130795.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 24 oktober 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400)

dels att 10 kap. 23 och 27 §§ samt 24 kap. 9 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 24 kap. 2 a och 2 b §§

samt före 24 kap. 2 a och b §§ tre nya rubriker av följande lydelse.

10 kap.

23 §

2

Om inte annat följer av 19–22 §§ får en uppgift som angår misstanke

om ett begånget brott och som är sekretessbelagd enligt 24 kap. 2 a eller 8 §,
25 kap. 1 §, 2 § andra stycket eller 3–8 §§, 26 kap. 1–6 §§, 29 kap. 1 §,
31 kap. 1 § första stycket, 2 eller 12 §, 33 kap. 2 §, 36 kap. 3 § eller 40 kap.
2 eller 5 § lämnas till en åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan
myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet endast om misstanken
angår

1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år,
2. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fäng-

else i två år, eller

3. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fäng-

else i ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av sådan allmän-
farlig sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168).

27 §

Utöver vad som följer av 2, 3, 5 och 15–26 §§ får en sekretessbelagd

uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att upp-
giften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.

Första stycket gäller inte i fråga om sekretess enligt 24 kap. 2 a och 8 §§,

25 kap. 1–8 §§, 26 kap. 1–6 §§, 29 kap. 1 och 2 §§, 31 kap. 1 § första stycket,
2 och 12 §§, 33 kap. 2 §, 36 kap. 3 § samt 40 kap. 2 och 5 §§.

Första stycket gäller inte heller om utlämnandet strider mot lag eller förord-

ning eller föreskrift som har meddelats med stöd av personuppgiftslagen
(1998:204).

1 Prop. 2012/13:163, bet. 2013/14:UbU4, rskr. 2013/14:20.

2 Senaste lydelse 2012:288.

SFS 2013:795

Utkom från trycket
den 5 november 2013

background image

2

SFS 2013:795

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

24 kap.

Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors
hälsa

Förande av och uttag ur register

2 a §

Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur

register enligt lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv
och miljö betyder för människors hälsa för uppgift som avser en enskilds per-
sonliga förhållanden och som kan hänföras till den enskilde.

Sekretessen hindrar inte att uppgift lämnas ut i den utsträckning som fram-

går av den lag som avses i första stycket. Vidare får uppgift som inte genom
namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt hänför-
lig till den enskilde lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att
den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Överföring av sekretess

2 b §

Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 2 a § från den

som bedriver verksamhet enligt lagen (2013:794) om vissa register för forsk-
ning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa, blir 2 a § tillämplig
även hos den mottagande myndigheten.

9 § Den tystnadsplikt som följer av 2 a och 8 §§ och den tystnadsplikt som
följer av ett förbehåll som gjorts med stöd av 7 § andra meningen inskränker
rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrande-
frihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 2 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om annat än verkställighet
av beslut om vård utan samtycke.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2013.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)