SFS 2013:796 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

130796.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 24 oktober 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

dels att 10 kap. 12 och 13 §§, 11 kap. 15 och 16 §§, 12 kap. 1, 12 och 13 §§

samt 13 kap. 12 och 13 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 11 kap. 16 a § och

12 kap. 13 a §, av följande lydelse.

10 kap.

12 §

Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnads-

havare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och so-
ciala utveckling bäst kan stödjas samt om vilka insatser som behövs för att
eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt
inom ramen för läroplanen. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda
sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen och
kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i.

Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram som

avses i 3 kap. 9 §.

13 §

I årskurs 1–5 ska läraren en gång per läsår, vid ett av utvecklingssam-

talen, i en skriftlig individuell utvecklingsplan

1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskaps-

kraven i de ämnen som eleven får undervisning i, och

2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskaps-

kraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om

elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar
det. Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare
vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rektorn
beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i utveck-
lingsplanen.

Skriftlig information om elevens skolgång får ges även vid andra tillfällen

än vid ett utvecklingssamtal.

1 Prop. 2012/2013:195, bet. 2013/14:UbU5, rskr. 2013/14:19.

SFS 2013:796

Utkom från trycket
den 5 november 2013

background image

2

SFS 2013:796

11 kap.

15 §

Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnads-

havare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och soci-
ala utveckling bäst kan stödjas samt om vilka insatser som behövs för att
eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom
ramen för läroplanen. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på
en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen och kun-
skapskraven i de ämnen eller ämnesområden som eleven får undervisning i.

Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram som

avses i 3 kap. 9 §.

16 §

I årskurs 1–5 ska läraren en gång per läsår, vid ett av utvecklingssam-

talen, i en skriftlig individuell utvecklingsplan

1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskaps-

kraven i de ämnen eller ämnesområden som eleven får undervisning i, och

2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskaps-

kraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om

elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar
det. Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare
vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rektorn
beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i utveck-
lingsplanen.

Skriftlig information om elevens skolgång får ges även vid andra tillfällen

än vid ett utvecklingssamtal.

16 a §

I årskurs 6–9 ska läraren, om eleven får undervisning i ett ämnesom-

råde eller ett ämne som eleven eller vårdnadshavaren inte begär betyg i, en
gång per läsår vid ett av utvecklingssamtalen, i en skriftlig individuell utveck-
lingsplan

1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskaps-

kraven i ämnesområdet eller ämnet, och

2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskaps-

kraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen
i det ämnesområdet eller ämnet.

Rektorn beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i

utvecklingsplanen.

Skriftlig information om elevens skolgång får ges även i andra fall än vad

som följer av första stycket och även vid andra tillfällen än vid ett utveck-
lingssamtal.

12 kap.

1 §

I detta kapitel finns

– allmänna bestämmelser (2–13 a §§)
– bestämmelser om betyg (14–23 §§), och
– bestämmelser om huvudmannens skyldigheter i särskilda fall
(24–26 §§).

background image

3

SFS 2013:796

12 §

Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnads-

havare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och soci-
ala utveckling bäst kan stödjas samt om vilka insatser som behövs för att
eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom
ramen för läroplanen. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på
en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen och kun-
skapskraven i de ämnen eller ämnesområden som eleven får undervisning i.

Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram som

avses i 3 kap. 9 §.

13 §

I årskurs 1–6 ska läraren en gång per läsår, vid ett av utvecklingssam-

talen, i en skriftlig individuell utvecklingsplan

1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskaps-

kraven i de ämnen eller ämnesområden som eleven får undervisning i, och

2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskaps-

kraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om

elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar
det. Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare
vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rektorn
beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i utveck-
lingsplanen.

Skriftlig information om elevens skolgång får ges även vid andra tillfällen

än vid ett utvecklingssamtal.

13 a §

I årskurs 7–10 ska, om grundsärskolans kursplaner tillämpas och

eleven får undervisning i ett ämnesområde eller ett ämne som eleven eller
vårdnadshavaren inte begär betyg i, läraren en gång per läsår vid ett av ut-
vecklingssamtalen i en skriftlig individuell utvecklingsplan

1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskaps-

kraven i ämnesområdet eller ämnet, och

2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskaps-

kraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen
i det ämnesområdet eller ämnet.

Rektorn beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i

utvecklingsplanen.

Skriftlig information om elevens skolgång får ges även i andra fall än vad

som följer av första stycket och även vid andra tillfällen än vid ett utveck-
lingssamtal.

13 kap.

12 §

Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnads-

havare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och so-
ciala utveckling bäst kan stödjas samt om vilka insatser som behövs för att
eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt
inom ramen för läroplanen. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda
sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen och
kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i.

Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram som

avses i 3 kap. 9 §.

background image

4

SFS 2013:796

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

13 §

I årskurs 1–5 ska läraren en gång per läsår, vid ett av utvecklingssam-

talen, i en skriftlig individuell utvecklingsplan

1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskaps-

kraven i de ämnen som eleven får undervisning i, och

2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskaps-

kraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om

elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar
det. Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare
vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rektorn
beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i utveck-
lingsplanen.

Skriftlig information om elevens skolgång får ges även vid andra tillfällen

än vid ett utvecklingssamtal.

Denna lag träder i kraft den 19 november 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)