SFS 2013:797 Förordning om ändring i förordningen (2011:1597) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan

130797.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1597) om
statsbidrag för personalförstärkning inom
elevhälsan;

utfärdad den 24 oktober 2013.

Regeringen föreskriver att 3 och 9 §§ förordningen (2011:1597) om stats-

bidrag för personalförstärkning inom elevhälsan ska ha följande lydelse.

3 §

Statsbidrag får lämnas för högst två kalenderår (bidragsår) i sänder till

en huvudman för de skolformer som anges i 1 §. Om ansökan görs första
gången inför kalenderåret 2015, lämnas bidrag dock endast för ett bidragsår.

9 §

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel

för, beslutar Statens skolverk om urval.

Vid urval ska ansökningar från huvudmän som inte tidigare har beviljats

statsbidrag för två bidragsår enligt denna förordning prioriteras före ansök-
ningar från huvudmän som tidigare har beviljats statsbidrag för två bidragsår
enligt denna förordning. Vid urval ska också ansökningar som avser anställ-
ning eller uppdrag som anges i 5 § första stycket 1–4 prioriteras före ansök-
ningar som anges i 5 § första stycket 5 och 6.

Utöver andra stycket ska Skolverket vid urval
1. prioritera ansökningar från huvudmän som uppvisar en långsiktig ambi-

tion att förstärka elevhälsan,

2. prioritera ansökningar från huvudmän som har behov av förstärkt elev-

hälsa,

3. beakta geografisk spridning, och
4. beakta att statsbidrag lämnas till såväl offentliga som fristående huvud-

män.

Denna förordning träder i kraft den 30 november 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:797

Utkom från trycket
den 5 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013