SFS 2013:798 Förordning om ändring i förordningen (2012:161) om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare

130798.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:161) om
statsbidrag för fortbildning av matematiklärare
och för matematikhandledare;

utfärdad den 24 oktober 2013.

Regeringen föreskriver att 3–7 §§ och 11 § förordningen (2012:161) om

statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare
ska ha följande lydelse.

3 §

Statsbidrag lämnas enligt denna förordning om det finns tillgång på

medel.

4 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till

1. huvudmän inom skolväsendet utom förskolan, förskoleklassen och fri-

tidshemmet, och

2. utbildningsanordnare som genom avtal med en eller flera kommuner an-

ordnar kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna som
kommunen har bibehållet huvudmannaskap för.

Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.

5 §

Statsbidrag lämnas med ett schablonbelopp för matematiklärare som

deltar i fortbildning på arbetstid och

1. är anställda hos huvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid, eller
2. är anställda hos en sådan utbildningsanordnare som avses i 4 § första

stycket 2 tills vidare eller för en begränsad tid och som undervisar inom kom-
munal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna.

6 §

Statsbidrag lämnas också för ersättning för lön med ett schablonbelopp

för matematikhandledare som

1. är anställda hos huvudmannen eller hos en sådan utbildningsanordnare

som avses i 4 § första stycket 2, tills vidare eller för en begränsad tid, och

2. på minst 20 procent av heltid tjänstgör som matematikhandledare för

matematiklärare som deltar i fortbildning enligt 5 §.

Schablonbeloppet enligt första stycket ska motsvara högst 20 procent av en

genomsnittlig heltidslön för en matematiklärare.

7 §

Statsbidrag får lämnas endast för sådana lärare som huvudmannen eller

sådan utbildningsanordnare som avses i 4 § första stycket 2 utsett till matema-
tikhandledare och som

1. är behöriga att undervisa i ämnet matematik,

SFS 2013:798

Utkom från trycket
den 5 november 2013

background image

2

SFS 2013:798

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

2. har minst fyra års erfarenhet av att undervisa i matematik, och
3. bedöms vara skickliga matematiklärare.

11 §

Huvudmannen eller sådan utbildningsanordnare som avses i 4 § första

stycket 2 ska hos Statens skolverk anmäla den personal som huvudmannen el-
ler utbildningsanordnaren ansöker om statsbidrag för enligt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 3 december 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)