SFS 2013:799 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

130799.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);

utfärdad den 31 oktober 2013.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)

ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

1

Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första

stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets
senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hus-
hållstyper och åldersintervaller.

Riksnormen för ett hushåll under 2014 utgör summan av de personliga

kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hus-
hållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller.

Personliga kostnader i kronor per hemmavarande barn och skolungdom

Personliga kostnader i kronor – vuxna

Gemensamma hushållskostnader i kronor – medlemmar i hushållet

För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkom-

mande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive
7 personer.

1 Senaste lydelse 2012:624.

ej lunch 5 dagar/vecka
under 1 år

1–2 år

3 år

4–6 år

1 610

1 800

1 550

1 730

med lunch
under 1 år

1–2 år 3 år

4–6 år

7–10 år 11–14 år 15–18 år 19–20 år

1 740

1 980 1 730 1 980

2 410

2 840

3 250

3 280

Ensamstående

Sambor

2 950

5 320

1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 pers.

5 pers.

6 pers.

7 pers.

930

1 040

1 310

1 490

1 710

1 950

2 120

SFS 2013:799

Utkom från trycket
den 12 november 2013

background image

2

SFS 2013:799

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hus-

hållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kost-
nader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hus-
hållet och antalet medlemmar i hushållet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)