SFS 2013:802 Förordning om ändring i förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket

130802.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:976) med
instruktion för Rättsmedicinalverket;

utfärdad den 31 oktober 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:976) med instruk-

tion för Rättsmedicinalverket

dels att 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 §

Myndigheten får utföra uppdrag inom sitt ansvarsområde om verksam-

heten i övrigt medger det.

3 a §

Rättsmedicinalverket får ta ut avgifter för verksamhet som avses i 2 §

5 och 3 §. I 10 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott före-
skrivs att Rättsmedicinalverket ska ta ut avgift av den myndighet som har be-
slutat att inhämta ett rättsintyg om detta har utfärdats av sådan läkare som av-
ses i 2 § första stycket den lagen.

Rättsmedicinalverket får besluta om avgifternas storlek och disponera av-

giftsintäkterna från dessa.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:802

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013