SFS 2013:803 Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

130803.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fastighetsbildningskungörelsen
(1971:762);

utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver att 28 § fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

1

ska upphöra att gälla vid utgången av december 2015.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av 28 § 2001:827.

SFS 2013:803

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013