SFS 2013:804 Förordning om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)

130804.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i begravningsförordningen
(1990:1147);

utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver att 49 § begravningsförordningen (1990:1147) ska

ha följande lydelse.

49 §

1

Grundläggande bestämmelser om ett begravningsombuds uppgifter

finns i 10 kap. begravningslagen (1990:1144). Vid fullgörande av sitt uppdrag
ska begravningsombudet inom sitt verksamhetsområde

1. skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad

och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål
rörande verksamheten,

2. informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och

hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och
andra berörda parter,

3. hos huvudmannen för begravningsverksamheten föreslå de åtgärder som

behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till begrav-
ningsombudets kännedom,

4. skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller

avstyrker huvudmannens kostnadsberäkningar avseende begravningsverk-
samheten. Meddelandet ska lämnas i omedelbar anslutning till att Svenska
kyrkan lämnat underrättelse om samtliga sina huvudmäns kostnader för be-
gravningsverksamheten enligt 3 § första stycket förordningen (1999:729) om
begravningsavgift. Om förslaget avstyrks ska begravningsombudet skriftligen
motivera det och lämna en egen beräkning av kostnaderna.

Begravningsombudet ska senast den 15 maj varje år samråda med den av

huvudmannen utsedde godkände eller auktoriserade revisorn i frågor som rör
huvudmannens årsredovisning och kravet på särredovisning av begravnings-
verksamhetens intäkter och kostnader. Om huvudmannen har utsett två eller
flera godkända eller auktoriserade revisorer är det tillräckligt att samrådet
sker med en av dem.

�r flera begravningsombud förordnade för samma huvudman ska länssty-

relsen besluta om arbetsfördelningen mellan ombuden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

1 Senaste lydelse 2012:137.

SFS 2013:804

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

2

SFS 2013:804

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)