SFS 2013:805 Förordning om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

130805.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i folkbokföringsförordningen
(1991:749);

utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om folkbokföringsförordningen (1991:749)

1

dels att 1 och 7 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 7 § ska utgå,
dels att 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 3 b, 7, 9 och

10 §§, samt närmast före 7 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 b §

En kommun som har beslutat om en vistelse i en sådan bostad för

äldre människor som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) i en an-
nan kommun, ska underrätta Skatteverket om vistelsen är sådan att den inte
ska anses leda till ändrad bosättning enligt 15 § folkbokföringslagen
(1991:481).

4 §

Den som ska vara folkbokförd i en församling men inte på en viss fas-

tighet folkbokförs under rubriken på församlingen skrivna. Den som saknar
känd hemvist folkbokförs under rubriken utan känd hemvist.

Begäran om yttrande

7 §

I ärenden om folkbokföring efter inflyttning får Skatteverket begära ytt-

rande från Migrationsverket i frågan om en person har uppehållsrätt.

9 §

I samband med en anmälan enligt 26 § folkbokföringslagen (1991:481)

av en medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES-medborgare) som uppger sig ha uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 § utlän-
ningslagen (2005:716) får Skatteverket begära att han eller hon visar upp

1. ett giltigt pass eller ett giltigt identitetskort, och
2. handlingar som styrker att han eller hon
a) har en anställning eller bedriver verksamhet som egen företagare i Sve-

rige,

b) är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige

och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som

1 Senaste lydelse av
1 § 2004:933
7 § 2003:952.

SFS 2013:805

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

2

SFS 2013:805

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

gäller i Sverige samt en försäkran om att han eller hon har tillräckliga till-
gångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning, eller

c) har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörj-

ning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna
som gäller i Sverige.

10 §

I samband med en anmälan enligt 26 § folkbokföringslagen

(1991:481) av en familjemedlem till en EES-medborgare som uppger sig ha
uppehållsrätt enligt 3 a kap. 4 § utlänningslagen (2005:716) får Skatteverket
begära att familjemedlemmen visar upp

1. ett giltigt pass eller, om han eller hon är en EES-medborgare, ett giltigt

identitetskort, och

2. handlingar som styrker
a) familjeanknytningen till den EES-medborgare som uppehållsrätten här-

leds från,

b) att den EES-medborgare som uppehållsrätten härleds från har uppehålls-

rätt i Sverige, och

c) att familjemedlemmen, om det är en förutsättning för hans eller hennes

uppehållsrätt, är beroende av EES-medborgaren eller hans eller hennes make
eller sambo för sin försörjning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 3 b § och i

övrigt den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)