SFS 2013:806 Förordning om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

130806.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i folkbokföringsförordningen
(1991:749);

utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver att 4 § folkbokföringsförordningen (1991:749) ska

ha följande lydelse.

4 §

Den som ska vara folkbokförd i en kommun men inte på en viss fastig-

het folkbokförs under rubriken på kommunen skrivna. Den som saknar känd
hemvist folkbokförs under rubriken utan känd hemvist.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

SFS 2013:806

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013