SFS 2013:807 Förordning om ändring i förordningen (1999:729) om begravningsavgift

130807.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:729) om
begravningsavgift;

utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver att 2�4 §§ förordningen (1999:729) om begrav-

ningsavgift ska ha följande lydelse.

2 §

1

Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om avgiftssatsen för begrav-

ningsavgift enligt 9 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144).

3 §

2

Svenska kyrkan ska senast den 1 november underrätta Kammarkolle-

giet om respektive huvudmans kostnadsberäkningar avseende begravnings-
verksamheten under det följande beskattningsåret. Om en församling eller
kyrklig samfällighet vid denna tidpunkt inte beslutat om sin budget, ska
Svenska kyrkan i stället underrätta Kammarkollegiet om den kostnadsberäk-
ning som framgår av upprättat förslag till budget. I sådana fall ska Svenska
kyrkan senast den 15 november underrätta Kammarkollegiet om den fast-
lagda kostnadsberäkningen, om denna avviker från den som framgår av för-
slaget till budget.

Kammarkollegiet ska senast den 1 december underrätta Skatteverket och

Svenska kyrkan om den avgiftssats för begravningsavgiften som ska gälla för
det följande beskattningsåret och respektive huvudmans andel av de totala
kostnaderna.

4 §

Svenska kyrkan ska till Kammarkollegiet lämna de ytterligare uppgifter

som behövs för att fastställa avgiftssatsen. Kammarkollegiet får meddela när-
mare föreskrifter om hur uppgifterna ska lämnas till kollegiet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:138.

2 Senaste lydelse 2012:138.

SFS 2013:807

Utkom från trycket
den 19 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013