SFS 2013:808 Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister

130808.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:308) om
fastighetsregister;

utfärdad den 7 november 2013.

Regeringen föreskriver att 5, 21, 37 och 77 §§ förordningen (2000:308) om

fastighetsregister ska ha följande lydelse.

5 §

Varje kommun utgör ett registerområde med samma namn som kommu-

nen.

Om en ändring beslutas i indelningen av kommuner eller län, ska redovis-

ningen i allmänna delen anpassas till den nya indelningen när ändringen trä-
der i kraft eller, om detta inte är möjligt, snarast därefter.

21 §

1

Redovisningen av uppgifter om fastigheter och samfälligheter ska gö-

ras enligt följande.

37 §

På registerkartan ska redovisas

1. gränser och beteckningar för bestående fastigheter och samfälligheter,
2. områden för servitut som avses i 22 § första stycket 1,
3. områden för nyttjanderätt som avses i 22 § första stycket 3,
4. områden och beteckningar för bestående enheter beträffande gemensam-

hetsanläggningar m.m.,

5. områden för ledningsrätt enligt ledningsrättslagen (1973:1144),
6. områden för vägrätt enligt väglagen (1971:948),
7. planer m.m. enligt 27 § första stycket 2�8 och andra stycket,
8. kvartersindelningen och kvartersnamnen enligt 12 §,

1 Senaste lydelse 2011:372. �ndringen innebär att församling inom Svenska kyrkan ta-
gits bort ur förteckningen.

Fastigheter och samfälligheter

Uppgift redovisas beträffande
(anges med x)
fastighet

samfällighet

Administrativ tillhörighet m.m.
län

x

x

socken

x

x

särskilt namn på fastighet

x

SFS 2013:808

Utkom från trycket
den 19 november 2013

0808.fm Page 1 Tuesday, November 12, 2013 1:11 PM

background image

2

SFS 2013:808

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

9. indelningen i län och kommuner, samt
10. indelningen i socknar vid den tidpunkt då register över fastigheter och

samfälligheter började föras med hjälp av automatiserad behandling.

Utöver vad som anges i första stycket får på registerkartan redovisas detal-

jer som krävs för orienteringen samt övriga uppgifter med anknytning till
fastigheter och samfälligheter.

77 §

2

Underrättelser till Skatteverket enligt 75 § första stycket ska lämnas

på upptagning för automatiserad behandling senast 14 dagar efter dagen för
registrering. Underrättelserna ska innehålla

1. uppgift om vidtagen åtgärd och datum för registrering,
2. uppgift om den kommun som fastigheten är belägen i,
3. fastighetens registerbeteckning och uppgift om att fastigheten är ny, be-

fintlig, omregistrerad eller avregistrerad,

4. fastighetens tidigare registerbeteckning, om fastigheten är omregistre-

rad,

5. uppgift om befintlig fastighets arealändring,
6. uppgift om fastighets areal,
7. uppgift om typ av taxeringsenhet,
8. annan än lagfaren ägares person- eller organisationsnummer, om sådant

finns, samt namn och adress,

9. uppgift om förordnande enligt 10 kap. 9 § andra stycket fastighetsbild-

ningslagen (1970:988), samt

10. uppgift som lantmäterimyndigheten enligt särskilda bestämmelser ska

lämna till Skatteverket.

Uppgifter om samfällighet eller gemensamhetsanläggning lämnas till Skat-

teverket i den utsträckning Lantmäteriet efter samråd med Skatteverket före-
skriver.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2008:687.

0808.fm Page 2 Tuesday, November 12, 2013 1:11 PM